Biblia a teológia

V čom je i ten najmenší v Božom kráľovstve väčší ako Ján Krstiteľ?

Predpokladajme, že by som sa porovnal s nejakým veľkým biblickým prorokom (napríklad Izaiášom) a dospel k záveru, že som väčší ako on. Pripadalo by mi to hlúpe, o arogancii ani nehovoriac. Apoštol Pavol nás varuje, že keď sa navzájom porovnávame, nie sme múdri (2Kor 10:12).

Ale čo ak by nás porovnával Ježiš? A čo ak by sme my dvaja vyšli z jeho porovnávania lepšie ako z toho môjho? Nuž, nie je to „čo ak“ – Ježiš presne takto porovnáva v Matúšovi 11:11: „Amen, hovorím vám: Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on.“

Ako kresťania by sme sa ešte mohli hádať, kto z nás je v Božom kráľovstve najväčší (a neboli by sme prví, pozri Mk 9:34). Avšak podľa Ježiša, aj keby sme boli najmenší, stále by sme boli väčší ako Ján. Čo to teda znamená? Skúsme si na túto otázku odpovedať na základe širšieho kontextu Matúš 11:1-19 (porov. Lukáš 7:18-35).

Prečo bol Ján taký veľký?

Ježišovo hodnotenie Jána je samo osebe prekvapujúce. Keby ma požiadali, aby som uviedol meno najväčšieho človeka, ktorý sa kedy narodil do tej doby, možno by som tipoval Mojžiša. Veď či dokonávajúci redaktor Deuteronómia nezaznamenal, že „V Izraeli však už nepovstal prorok ako Mojžiš, ktorému by sa dal Hospodin poznať z tváre do tváre“? (Dt 34:10).

A predsa podľa Ježiša prišiel niekto väčší ako Mojžiš; niekto, kto bol „viac ako prorok“ (Mt 11:9).

Prečo Ježiš Jána hodnotil tak vysoko? Odpoveď: Pretože Ján bol nielen jednou z mála historických postáv okrem Ježiša, ktoré boli predpovedané v Starom zákone (Mt 11:10; Mal 3:1; porov. Iz 40:3-5; Mal 4:5-6), ale bol aj prorokom, ktorý bol vybraný, aby predstavil Mesiáša. Mojžiš nedostal možnosť pokrstiť Božieho Syna, Ján áno (Mt 3:13-17). Zo všetkých prorokov iba Ján videl Mesiáša zblízka a pomohol uviesť Božie kráľovstvo. Stručne povedané, Ján bol najväčším medzi narodenými zo ženy pre jeho blízkosť k Ježišovi a vzťah s ním.

Prečo bol Ján o toľko menší?

Ako je teda možné, že Ján bol zaradený nižšie ako najmenší v Božom kráľovstve? Čo mu chýbalo a my sme dostali?

Jednu indíciu nájdeme v bezprostrednom kontexte. Niekoľko veršov predtým poslal uväznený Ján svojich učeníkov, aby sa Ježiša opýtali: „Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného?“ (Mt 11:2-3). Znie to takmer šokujúco. Človek by si myslel, že Ján bude posledný človek, ktorý by položil takúto otázku!

Musíme si však uvedomiť, že napriek svojim veľkým privilégiám bol Ján v pravom zmysle slova stále starozmluvným prorokom. Je pravda, že stál na prahu Božieho kráľovstva a ohlasoval jeho príchod, pričom ho videl jasnejšie ako ktorýkoľvek prorok pred ním (Mt 3:1). Prinajmenšom však pri tejto príležitosti sa ešte stále nachádzal v situácii, keď „skúmal, na ktorý čas a na aké okolnosti poukazuje Kristov Duch“ (1Pt 1:11).

Pripomeňme si, že Ján hovoril o Mesiášovi, ktorý zhromaždí svoju pšenicu do stodoly a plevy spáli neuhasiteľným ohňom (Mt 3:12). Možno očakával, že tento súd príde skôr, a bol zmätený, keď ho nevidel. Nesmieme však naňho byť príliš prísni. Ako poznamenal J. C. Ryle,

Málo vieme, koľko požehnaných právd evanjelia sme kedysi videli v zrkadle, v záhade, ktoré sa nám teraz javia jasné ako poludnie. Práve naše poznanie evanjelia nás robí slepými voči rozsahu našich výsad.

To vyvoláva otázku: Akých výsad?

Prečo je ten najpokornejší kresťan väčší ako Ján?

Prekonanie Jána Krstiteľa by nemalo byť vecou pyšného chvastúnstva, ale pokornej radosti. Mnohí proroci a králi túžili vidieť veci, ktoré vidíme my, a nevideli ich; dostať to, čo sme dostali my, a nedostali to (Mt 13:16; Heb 12:39). Ak sme dostali väčšie požehnanie ako Ján, je to len vďaka čistej milosti. Veď sme si nejako vybrali narodiť sa vo veku naplnenia, keď Kristus vyniesol na svetlo život a neporušiteľnosť (2Tim 1:10)?

Ján prorokoval o tom, ktorý bude krstiť Boží ľud Svätým Duchom (Mt 3:11). A hoci Ján bol určite skutočne naplnený Duchom (Lk 1:15), nedožil sa jeho zoslania na Letnice, ktoré predpovedal (Sk 2). Ale aj v tom najmenšom členovi novej zmluvy prebýva zasľúbený Svätý Duch a ten človek žije pod ustanoveným kráľovstvom nanebovystúpeného Krista (Joel 2:28-29; Rim 8:9; Sk 2:33).

Napokon, ani ten najmenší v kráľovstve nemusí premýšľať, či je Ježiš ten, na ktorého Boží ľud čakal, alebo či by sme nemali hľadať iného. Dokonca aj tí najmenší z nás sa naučili ústami vyznávať základné a milované skutočnosti, ktoré boli pre Jána ešte budúce a hmlisté: že Ježiš sa stal poslušným až na smrť, že Boh ho teraz vysoko povýšil a že bude trvať isté obdobie, kým sa vráti, aby zozbieral pšenicu a spálil plevy (Flp 2:8-9; Lk 19:11-12).

Ryle mal pravdu: „Dieťa, ktoré pozná príbeh kríža, má kľúč k náboženskému poznaniu, ktorému sa patriarchovia a proroci nikdy netešili.“ Ani Ján Krstiteľ.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Justin Dillehay

je kazateľom a pravidelným prispievateľom do Spoločenstva evanjelia, USA.