Nezaradené

1. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon… A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami: Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči videli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov; svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael.

Lukáš 2: 22 – 32

Simeon vo svojej ďakovnej piesni hovorí o požehnaní, ktoré prišlo s Ježišom a v Ježišovi. O tom, čo znamená spása, ktorú prichádzajúci Spasiteľ prináša. Jemu, Simeonovi, priniesla pokoj. Vďaka tomu je pripravený zomrieť. Môže v pokoji odísť na večnosť ako človek, ktorý v narodenom Spasiteľovi videl spásu.

Čo však táto spása prinesie svetu? Všetkým národom prinesie svetlo na zjavenie pre pohanov. Svetlo, ktoré zjaví pravdu o Bohu, o človeku, o živote, o svete. Lebo napriek všetkej vzdelanosti, kultúre a umeniu tej doby pohanstvo žilo v duchovnej tme. Lebo pravý Boh bol pre pohanský svet skrytý, neznámy. O tom svedčilo modlárstvo pohanských národov. Neuctievali pravého Boha, ale falošných bohov. Do tmy pohanstva však zasvieti svetlo. Boh už skrze proroka Izaiáša hovorí o svojom Synovi: Ustanovujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme (Iz 49:6). A sám Ježiš o sebe prehlási: Ja som svetlo sveta (Jn 8:12).

On nie je len svetlom Izraela, lebo Boh svoju spásu pripravil pred tvárou všetkých národov. Preto Ježiš po svojom vzkriesení vyšle svojich učeníkov so zvesťou evanjelia do celého sveta: Choďte a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch… (Mt 28:19). Kresťanstvo je misijné náboženstvo. Lebo len svetlo, ktorým je Ježiš, môže prežiariť duchovnú tmu pohanského sveta. Tmu, v ktorej sa nachádza každý, kto žije bez Boha.

Táto spása však prinesie aj slávu pre tvoj ľud Izrael, hovorí Simeon Bohu. Význam Izraela ako vyvoleného národa je v tom, že sa stal pôdou zjavenia. Na pôde tohto národa sa Boh zjavil ako jediný pravý Boh. Tomuto národu zjavil svoj zákon, svoju vôľu. Tento národ sa stal kolískou pre Mesiáša, ktorého Boh zasľúbil Izraelu. Sám Ježiš povedal: … spása je zo Židov (Jn 4:22). Ale ako dobre, že nie je len pre Židov! Že je aj pre nás! Aj pre tých, ktorí žijú okolo nás. Len, kto im to povie?!

Pane, ďakujeme za všetko, čo tvoja spása priniesla aj nám!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal