Biblia a teológia

10. február

Ježiš mu povedal: Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal: Učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil.

Lukáš 7:36, 40-43

Aj zbožný farizej, ktorý pozve Ježiša k stolu, aj bezbožná žena, ktorá preukáže Ježišovi službu lásky, sú dlžníkmi, hriešnikmi. Rozdiel medzi nimi nie je v hriešnosti, ale v hriechoch. Šimon hrešil hriechmi ducha. Žena hrešila hriechmi tela. Sú duchovné hriechy ako pýcha, hnev, závisť, lakomstvo, pokrytectvo. A sú telesné hriechy ako smilstvo, opilstvo, obžerstvo, krádež.

Je medzi týmito dvoma nejaký rozdiel, keď sú obaja dlžníci? Zdanlivo áno. Rozdiel je vo veľkosti dlhu. Žena je päťsto denárový dlžník. Farizej je päťdesiat denárový dlžník. Čo však znamená tento rozdiel? Naozaj sú rozdiely medzi hriešnikmi? Sú, ale nie v Božích očiach, len v očiach ľudí. Takto vidí ženu a seba Šimon, nie Boh. Ona je päťsto denárová hriešnica, skazená žena. On je päťdesiat denárový hriešnik, mravný človek, ktorý občas zakopne. Lenže v skutočnosti rozdiel medzi päťsto denármi a päťdesiat denármi nie je rozdiel vo veľkosti viny, ale vo vedomí viny. Žena nie je na tom horšie ako farizej. Ona sa len cíti byť horšia než ostatní, lebo má väčšie poznanie a vedomie viny. Šimon nie je na tom lepšie ako žena. On sa len cíti byť lepší ako ona, lebo mu chýba poznanie a vedomie svojej viny.

Ježiš ukazuje, že nie je dôležité, ako my vidíme seba a svoj dlh, ale ako ho vidí Boh. O obidvoch dlžníkoch totiž platí, že nemali z čoho vrátiť. Ten päťdesiat denárový dlžník je pred Bohom na tom úplne rovnako ako ten päťsto denárový. Na ich účte je len dlh, len znamienko mínus. Ani jeden, ani druhý nemá ako splatiť svoj dlh. Pred Bohom sme na tom všetci rovnako, rovnako zle. Len keď upadneme do pokušenia porovnávania sa s druhými, začneme robiť rozdiely. V porovnaní s nimi sa cítime byť lepší než sú oni. To je pasca, do ktorej upadol Šimon v blízkosti ženy hriešnice. To je pasca, do ktorej neraz upadáme i my.

Pane, chráň nás pred pokušením porovnávania!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal