Nezaradené

11. december

Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi… Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. O polnoci sa rozľahol krik: Hľa, ženích! Vyjdite mu v ústrety!

Matúš 25:1, 5

Keďže v Palestíne boli dni horúce, svadba začínala večer. V sprievode svojich priateľov šiel ženích do domu nevesty. V ústrety mu vyšli svadobné družičky s horiacimi fakľami, ktoré si priebežne namáčali do nádoby s olejom. Potom si ženích v slávnostnom sprievode odviedol nevestu do svojho domu. Tam už bola pripravená svadobná hostina, ktorá trvala i niekoľko dní.

Podobne to bude pri druhom príchode Ježiša Krista. Boží Syn príde ako Ženích pre svoju nevestu cirkev, aby sa s ňou navždy spojil v sobášnom akte. Nikto však nevie, kedy Kristus príde. Môže prísť skoro. Ale môže prísť až za dlhý čas. Práve v takejto situácii sa ocitáme prostredníctvom tohto podobenstva: Keď ženích dlho neprichádzal… Už ubehli celé stáročia, ba i tisícročia a Kristus stále neprišiel. Ako tomu máme rozumieť? Vari sa jeho príchod odkladá na neurčito?

Odpoveď na podobnú otázku dáva apoštol Peter: Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie (2Pt 3:9). To zdanlivé meškanie je v skutočnosti prejav Božej trpezlivosti s hriešnikmi. Kvôli nám by Kristus mohol prísť i teraz. Ale čo tí, za ktorých sa modlíme, ktorí ešte nepatria Kristovi? A čo tí, ktorí ešte len teraz dostali Božie slovo vo svojom rodnom jazyku? Kvôli nim i  mnohým ďalším je dobré, že Kristus ešte neprišiel. Tak, ako Mu každý stál za to, aby za neho obetoval svoj život, tak Mu rovnako každý stojí za to, aby kvôli nemu „počkal“ so svojím príchodom a tak predĺžil čas milosti určený na pokánie.

Dlhé čakanie cirkvi však raz bude odmenené: O polnoci sa rozľahol krik: Hľa, ženích! Toto nočné volanie nebudí strach, ale radosť. Konečne prišiel ten, na ktorého sme sa toľko tešili! Žiadna radosť sa nevyrovná radosti z príchodu Ženícha, ktorý prišiel pre svoju nevestu. Teraz sa svadba už môže začať.

Pane, ďakujeme, že si pre nás raz prídeš ako Ženích pre svoju nevestu!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal