Nezaradené

11. marec

Ježiš odpovedal: Amen, amen hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znovu narodiť. Vietor veje, kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. Na to mu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať?

Ján 3:6-9

Nikodém sa dozvie, že vojsť do Božieho kráľovstva sa dá len dverami nového narodenia. To znamená, že existuje možnosť úplne nového začiatku. Tak ako narodenie znamená začiatok telesného života, tak nové narodenie znamená začiatok duchovného života s Bohom. Len nové narodenie môže viesť k novému životu. Len vnútorná premena vedie i k vonkajšej premene.

Ale ako sa nové narodenie v živote človeka odohrá? Toto je i Nikodémova otázka: Ako sa to môže stať? Ježiš mu hovorí, že s novým narodením je to podobne ako s vetrom. Počuješ jeho hlas, ale nevieš odkiaľ prichádza a kam ide. Vietor slobodne veje, kam chce. Je neuchopiteľný. Jeho pôsobenie je tajuplné. Prezradí sa len svojimi účinkami. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha, hovorí Ježiš. Nové narodenie je narodenie z Ducha. On je jeho Autorom.

Pôsobenie Ducha je však tajuplné, slobodné, neuchopiteľné. Ako vypôsobí nové narodenie v človeku, nevieme. To je tajomstvo. Môžeme však vedieť, či k novému narodeniu došlo alebo nie. Lebo kto sa znova narodil, ten žije ako znovu narodený, čiže znovuzrodený človek.

Jeho zmenený život prezradí, že k novému narodeniu došlo. Zmenený vo vzťahu k Bohu i ľuďom. Zmenený vo vzťahu k veciam, k prítomnosti i budúcnosti. Zmenený v oblasti motívov, túžob, cieľov. Viditeľná zmena života je výsledkom neviditeľnej zmeny vo vnútri. Je dôkazom pôsobenia Ducha v človeku. Jeho pôsobenie je neviditeľné, ale účinky pôsobenia sú viditeľné.

Pane, nech i náš život svedčí o tom, že sme znovu narodení ľudia!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal