Nezaradené

12. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná, lebo u Boha nie je nič nemožné. Na to Mária odpovedala: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel.

Lukáš 1: 36 – 37

Tajomstvo príchodu Božieho Syna na svet je podčiarknuté zázrakom narodenia z panny. Že Mária nerozumie, ako môže počať a porodiť dieťa bez účasti muža, je pochopiteľné. Veď ide o zázrak. Aten nie je daný preto, aby sme ho pochopili rozumom, ale aby sme ho prijali vierou. Preto Boh vychádza Márii v ústrety a daruje jej znamenie ako pomôcku pre jej vieru. Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna… V prípade Márie sa tak ako v prípade Alžbety ukazuje na ľudské nemožnosti čímkoľvek prispieť k naplneniu Božích plánov. Jedna je panna, druhá je stará a neplodná. Ale zároveň sa tu poukazuje na Božie možnosti:… u Boha nie je nič nemožné. To platí rovnako pre narodenie z panny ako aj pre počatie syna neplodnej Alžbety.

V prípade Márie sa zdá, že Boh prišiel priskoro. Mária odpovedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža (v. 34). V prípade Alžbety sa zdá, že Boh prišiel neskoro. Zachariáš povedal anjelovi: Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku (v. 18). Z ľudského hľadiska nemožné jedno i druhé. Veď ani panny nerodia a ani neplodné nepočnú dieťa v starobe. Ale Boh nepozná slovo nemožné. Ani v ich prípade, ani v tom našom.

Raz sa učeníci pýtali Ježiša: Kto môže byť spasený? On im odpovie: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné (Mk 10:26-17). Keď ide o otázku spasenia, nachádzame sa na pôde ľudskej nemožnosti. Oproti našej nemožnosti však Ježiš stavia Božiu  všemohúcnosť. Lebo keď Boh koná svoje dielo, tam prechádzame z pôdy ľudských možností na pôdu Božích možností. Veď evanjelium je zvesť o Božích možnostiach. Vďaka obeti Ježiša Krista sa nemožné stalo možným, aby bol hriešny človek zachránený pre večnosť. To potom znamená, že spasenie, aj to naše, je zázrak Božej milosti a moci. Tak ako bolo narodenie z panny Márie a počatie syna neplodnej Alžbety.

Pane, ďakujeme, že aj v našom živote sa nemožné vďaka Tebe stalo možným!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal