Biblia a teológia

12. jún

Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme… Tu sa Peter spolu s jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil: Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema!

Skutky 1:8; 2:14

Ježiš pred svojím odchodom dáva učeníkom misijné poverenie, kde majú začať. V Jeruzaleme. To je prekvapujúce! Skôr by sme čakali, že majú ísť všade inde len nie do Jeruzalema. Veď čo je Jeruzalem? Mesto, ktoré stelesňuje odpor voči Bohu. Preto Ježiš na jeho adresu povedal: Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe! (Mt 23:37). Je to mesto, nad ktorým Ježiš zaplakal a predpovedal jeho zničenie (Lk 19:43). Je to mesto, ktorého odpor voči Bohu dosiahol svoj vrchol v zavrhnutí a ukrižovaní Božieho Syna. Z ľudského hľadiska je Jeruzalem tá najnevhodnejšia pôda pre svedectvo o Kristovi. Nepriateľská a nebezpečná pôda. Najmä pre učeníkov.

Ale práve mestu, ktoré Kristovi povedalo svoje jednoznačné nie, vzkriesený Pán hovorí svoje jednoznačné áno. Mesto, ktoré odmietlo Ježiša, nie je odmietnuté Ježišom: …a budete mi svedkami v Jeruzaleme. Na Veľkú noc Jeruzalem skoncoval s Ježišom, ale Ježiš po Veľkej noci neskoncoval s Jeruzalemom. To vidíme práve v deň Turíc.

Sme v Jeruzaleme, päťdesiat dní po Veľkej noci. Päťdesiat dní po tom, čo sa v Jeruzaleme odohral súdny proces s Ježišom. Tie isté zástupy, ktoré boli v Jeruzaleme na sviatok Veľkej noci, sú tu opäť na sviatok Turíc. Tie isté zástupy, ktoré vtedy kričali: Ukrižuj, ukrižuj!, budú o chvíľu z Petrových úst počuť: …tohto muža, ktorého ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili, Boh vzkriesil… (Sk 2:23-24).

Čo teda znamená deň Turíc pre Petrových poslucháčov? Znamená, že Jeruzalem a s ním celý dom Izraela dostáva od Boha veľkú milosť. Dostáva príležitosť zložiť reparát, opravnú skúšku. Na prvý termín, na Veľkú noc nikto neobstál. Vtedy prepadli všetci bez rozdielu. Teraz však opäť všetkým bez rozdielu Boh dáva nový, druhý, opravný termín. I vrahom svojho Syna Boh darúva možnosť zložiť reparát. Darúva im príležitosť k pokániu.

Pane, ďakujeme, že Ty ešte ponechávaš príležitosť zložiť reparát!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal