Biblia a teológia

13. máj

Keď bol Jozua starý a pokročilý vekom, povedal mu Hospodin: …lósom rozdeľ krajinu do dedičného vlastníctva Izraelu, ako som ti prikázal.

Jozua 13:1a, 6b

V živote Božieho ľudu nastáva významná chvíľa. Každému kmeňu má byť pridelené územie do dedičstva. Delenie zeme nie je ponechané na ľud. Prečo nie? Lebo zem Kanaána nie je dedičstvom po otcoch. Otcovia Abrahám, Izák a Jákob dostali zem ako zasľúbenie. Synovia na čele s Jozuom ju dostali do daru ako naplnenie sľubu. Zem je dedičstvo od Hospodina. Lós, ktorý sa má pri delení použiť, je znamením, že zem je Božia a patrí Bohu. Nikto iný si nemôže robiť na ňu nárok. Ten, kto rozhodne o tom, komu ktorý diel zeme pripadne, nebude ani ľud, ani Jozua, ale Boh. Lebo keď sa zem delí losovaním, znamená to, že rozhodnutie o tom, kto čo dostane, si Boh ponecháva vo svojich rukách.

Losovanie v Starej zmluve nebola lotéria či vec náhody. Výsledok losovania vyjadroval Božiu vôľu, Božie rozhodnutie, do ktorého človek nemal čo hovoriť. Izraelské kmene si teda svoj diel zeme nevyberú. Ten im bude daný Bohom. Ich diel sa tak stane ich údelom. Lebo údel je diel, ktorý nám je udelený.

Ani my si svoj údel nevyberáme sami. O ňom tiež platí, že je „losom“ od Hospodina. Náš život je tak z časti vecou našej voľby a z časti vecou nášho údelu. Sú veci, ktoré si vyberáme sami ako napr. škola, práca, zamestnanie, životný partner a mnohé iné. Sú však veci, ktoré sú nám udelené. Nikto z nás si nemohol vybrať, kedy sa narodí, kde sa narodí, do akej rodiny sa narodí. Či sa narodí ako chlapec alebo dievča. Žiť ako muž alebo žena je náš životný údel. Žiť ako slobodný, bezdetný, prípade ovdovelý či pripútaný na lôžko je tiež náš údel.

Údel je všetko, čo sme si sami nevybrali, ale nám to bolo dané. Otázka je, či sme svoj údel prijali z Božích rúk, alebo nie. Niekto môže niesť svoj údel ako zahorknutý človek. Ale vo chvíli, keď svoj údel prijmeme z Božích rúk, s pokorou a dôverou, že Boh sa nemýli, že vie, čo robí a prečo to robí, potom sa náš životný údel mení na našu životnú úlohu. Vo svojom údele tak dostávame zadanie pre svoju životnú úlohu, ktorú máme s Božou pomocou plniť a splniť.

Pane, pomôž nám prijať svoj údel z tvojich rúk!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal