Nezaradené

17. apríl

Ježiš mu povedal: Vstaň, zober si lôžko a choď! A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota, a tak Židia dohovárali uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko.

Ján 5:8-10

Ježiš uzdraví muža, opäť ho postaví na nohy. Ten, ktorý tridsaťosem rokov väčšinu času len bezmocne preležal, zrazu môže znovu chodiť. A to po vlastných nohách! Už nie je odkázaný na  pomoc iných. Toto je obraz toho, čo Ježiš robí s človekom na duchovnej rovine. Mení ľudskú biedu a mizériu svojím darom nového života. Beznádejné prípady opäť stavia na nohy svojím odpustením. Človeka svojou mocou pozdvihne a posiela späť do života, ale už ako zdravého.

Uzdravením muža však tento príbeh nekončí. V ten deň však bola sobota. A už je tu problém. Aký konkrétne? V sobotu bolo zakázané čokoľvek robiť, teda i nosiť. Podľa farizejov a zákonníkov i uzdravovať. A tak títo strážcovia Mojžišovho zákona majú hneď dvojnásobný problém, najskôr s uzdraveným, neskôr s Uzdravovateľom.

Židia dohovárali uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Nesmieš! Žiadne slovo lepšie nevystihuje náboženstvo týchto horlivcov za zachovávanie zákona ako slovo nesmieš! Pre nich náboženstvo je o tom, čo človek smie a čo nie. Najmä, čo nesmie. Aj dnes niektorí chápu kresťanstvo ako systém príkazov a zákazov. Aká hrozná karikatúra kresťanstva!

Na týchto nábožných mužoch vidíme, čo takéto chápanie zbožnosti urobí s človekom. Tu je niekto, kto dlhé roky trpel ťažkou chorobou. Ale miesto toho, aby sa radovali z jeho uzdravenia, napomínajú ho z porušenia predpisov o sobote. Úplná slepota! Keď chorý roky ležal bezmocne, to ich netrápilo. Keď teraz chodí, dohovárajú mu za nesenie lôžka v sobotu. Prečo vtedy neprišli pomôcť? Lebo oni nechodili k Betesde, na miesto, kde bolo toľko ľudskej biedy. Také miesta obchádzali. Tam chodil len Ježiš. Ale keď Ježiš uzdravil, dal život, hneď pribehli, aby ten život zabili svojím zákonníctvom. Aké smutné!

Pane, prosíme, chráň nás pred zákonníckym duchom!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal