Aktuálne témy

19. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Po príchode do Beér-Šeby priniesol obety Bohu svojho otca Izáka. Boh oslovil Jákoba v nočnom videní: Jákob! Jákob! On odpovedal: Tu som! Povedal mu: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja ťa odtiaľ privediem aj späť. Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči. Jákob sa teda pohol z Beér- Šeby… Do Egypta priviedol celé svoje potomstvo – svojich synov a vnukov, svoje dcéry a vnučky.

Genezis 46: 1 – 7

Ísť do Egypta, či nejsť? To je otázka, ktorú si tu Jákob rieši. Pre neho ako otca je to jasné: Pôjdem… (Gn 45:28). Ale pre neho ako Božieho muža to už vôbec nie je také jasné. Naopak, prežije hlboký strach z toho, aby nešiel proti Božej vôli. Veď pokušenie rozhodovať sa len na základe hlasu svojho srdca je vždy veľké. Ako bolo pre Jákoba, tak je aj pre nás. Ale dôležitejšie ako hlas srdca je Boží hlas. A dôležitejšia ako naša vôľa je Božia vôľa. Preto strach z toho, aby sme neurobili krok proti Božej vôli, je požehnaný strach. Ak tento strach pri dôležitých životných rozhodnutiach neprežívame, tam nie je niečo v poriadku. Tento strach nedovolí Jákobovi rozhodovať sa len ako otcovi, ktorý miluje syna.

Ale jeho strach ísť do Egypta má aj ďalšie príčiny. Vyplýva aj z poznania minulosti i budúcnosti. Nad Egyptom totiž visí tieň minulosti aj tieň budúcnosti. V minulosti, v čase hladu, jeho starý otec Abrahám šiel svojvoľne do Egypta a  tragicky tam zlyhal. V čase ďalšieho hladu jeho otec Izák bol tiež v pokušení ísť do Egypta. Boh ho však pred tým krokom výslovne varoval: Nechoď do Egypta (Gn 26:2)! Minulosť teda hovorí: Egypt je zakázané miesto.

Nad Egyptom visí aj tieň budúcnosti. Už Abrahámovi Boh zjavil: Tvoji potomci budú prišelcami v cudzej krajine, zotročia ich a štyristo rokov budú s nimi zle zaobchádzať (Gn 15:13). To je predpoveď budúceho otroctva Izraela v Egypte. Z tohto pohľadu do budúcnosti mal strach aj samotný Abrahám. O čo väčší strach musí teraz prežívať Jákob, ktorý je volaný Jozefom presťahovať sa do Egypta, do zeme budúceho otroctva?! K čomu ho vedie jeho strach? K hľadaniu Božej vôle. Ide do Beér – Šeby, na posvätné miesto, a obetuje na oltári svojho otca. Hľadá Boha, spoločenstvo s Ním, aby Mu predložil svoj zápas viery. Nič lepšie urobiť nemôže. Ani on vtedy, ani my dnes. Lebo rozhodovať sa bez Boha znamená rozhodnúť sa proti Bohu. V rozpore s jeho vôľou. A to potom tak aj dopadne.

Pane, ďakujeme, že na naše rozhodovanie nie sme a ani nemusíme byť sami.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal