Nezaradené

19. máj

Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.
Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých,
čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň.
Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho,
mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Ján 6:36-40

O Božej vôli zvykneme hovoriť, že je nevyspytateľná. Človek ju nedokáže pochopiť. Ježiš tu však prezrádza, čo je vôľa jeho Otca pre nás, pre tých, ktorí veria v jeho Syna. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život. Ak o Božej vôli platí, že je nepochopiteľná, tak to platí najmä o jeho vôli, ktorá sa týka nás. Boh nás chce mať vo večnosti u seba. Chce nám dať podiel na svojom večnom živote, na svojej večnej sláve. To je to, čo chce Boh pre teba i pre mňa. To je jeho vôľa pre nás. Pre rebelov, vzbúrencov, hriešnikov ako sme my. Nepochopiteľné!

Ale akú istotu môžeme mať, že sa raz tak i naozaj stane? Že Božia vôľa ohľadne nás nebude zmarená, nikým a ničím prekazená, ale práve naopak, že bude splnená? Ručiteľom jej vykonania je Ježiš, Boží Syn. On je poverený jej vykonaním. Veď prečo prišiel na zem? Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ježiš neprišiel na zem so svojou vlastnou agendou, so svojím vlastným programom. On prišiel splniť vôľu a vykonať zámery Toho, ktorý Ho poslal, svojho Otca. A čo je jeho vôľou? A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal.

Otec poveril svojho Syna úlohou, aby zachoval pre večnosť všetkých tých, ktorých Mu On dal. Inak povedané, aby sa Synovi na ceste do večnosti nestratilo ani jedno Božie dieťa. Niekto sa môže s obavou pýtať: Môžem stratiť svoje spasenie? Otázka však znie úplne inak: Ak ma Boh vložil do Ježišových rúk, môže Ježiš stratiť moju dušu? Určite nie! V jeho ruke som absolútne bezpečný.

Pane, ďakujeme, že Ty osobne ručíš za našu spásu.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal