Nezaradené

2. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Preto dali znamenie spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek. Jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedeovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.

Lukáš 5: 6 – 10

Po noci bezvýslednej námahy sa Peter vrátil na breh vyčerpaný, sklamaný, zdeptaný neúspechom. Ako sa vráti teraz, keď sa jeho rybárska loď ponára pod váhou obrovského úlovku? Pod váhou nesmiernej Ježišovej dobroty a požehnania? Vari sa vráti s vypnutou hruďou, pyšný na to, ako sa dokázal, ako poslúchol, ako bola jeho poslušnosť odmenená? Keby sa vrátil pyšne, mal by ryby, ale stratil by Ježiša. Lukáš však hovorí: Jeho aj ostatných sa zmocnila hrôza nad úlovkom rýb.

Hrôza sa zmocnila aj Ježišových poslucháčov v Kafarnaume, keď sa stali svedkami vyhnania démona z posadnutého človeka (Lk 4:36). Ale čo v ich prípade hrôzou začalo, hrôzou aj skončilo. Nie však v prípade Petra, ktorý padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek. Peter sa nevrhne vďačne Ježišovi okolo krku, ale padne Mu k nohám. Zrúti sa k zemi ako zločinec pred svojím sudcom. Padá Ježišovi k nohám pod bremenom sebapoznania. Spoznáva svoju biedu, temnotu svojho života.

Poznanie jeho hriešnosti ho však nevedie len k vyznaniu: … som hriešny človek. Ono ho vedie aj k prosbe: Pane, odíď odo mňa… Lebo on nevidí len úlovok. On vidí aj za úlovok. Úlovok mu pomôže spoznať, kto je Ježiš a kto je on, Peter. Vidí tú obrovskú priepasť medzi Ježišom a sebou, medzi Ježišovou svätosťou a svojou hriešnosťou.

Ale hriešny človek sa necíti dobre v prítomnosti svätého Boha. Tak, ako sa zlodej necíti dobre v prítomnosti policajta či kriminálnik v prítomnosti sudcu. Veď svätosť a hriešnosť sa vzájomne neznesú. A Peter to dobre vie. Preto jediné riešenie vidí v tom, aby Ježiš od neho odišiel.  Aby ho nechal samého. Veď ako by Ježiš mohol zostať v prítomnosti hriešneho človeka?! Pokračovanie tohto rozhovoru však ukáže, že Petrova prosba zostane nevypočutá. Ako dobre, že nie!

Pane, odpusť nám, keď neraz zabúdame na to, kto si Ty a kto sme my!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal