Biblia a teológia

22. február

Natanael mu povedal: Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela! Ježiš mu povedal: Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. Potom mu povedal: Amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.

Ján 1:49-51

Tu sme svedkami zázraku, ktorý sa volá viera. Natanael, človek pôvodne plný predsudkov voči Ježišovi, pri stretnutí s Ním vysloví úžasné vyznanie: Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela! Vidieť v ľudskom Ježišovi Božieho Syna je možné len očami viery. Natanaela priviedlo k viere Ježišovo nadprirodzené videnie: Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom. Ale Ježiš mu sľubuje, že jeho viera bude neskôr založená na oveľa väčšej udalosti: …uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.

O čom to Ježiš hovorí? V Starej zmluve čítame príbeh o Jákobovi, ktorému sa sníval zvláštny sen. Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anjeli po ňom vystupovali a zostupovali (Gn 28:12). Rebrík, spustený zhora nadol, z neba na zem znamená, že medzi nebom a zemou predsa len existuje spojenie. Nie je to však človek, ktorý vystupuje hore, aby nadviazal spojenie s Bohom. Je to Boh, ktorý prostredníctvom svojho Syna zostupuje nadol, aby nadviazal spojenie s človekom.

Amen hovorím vám, uvidíte otvorené nebo. Nebo bolo až do Ježišovho príchodu zatvorené. To bol údel človeka, žiť pod zatvoreným nebom, vytvorený z Božej prítomnosti. Ale príchodom Božieho Syna sa nebo otvorilo. Rebrík bol spustený zhora nadol. Ten má však podobu kríža. Lebo kríž sa stane mostom medzi Bohom a človekom. Krížom Ježiš preklenie tú obrovskú priepasť medzi nami a Bohom. Ježišova obeť na kríži sa stane udalosťou, na ktorej Natanael a my spolu s Ním môžeme založiť svoju vieru v Ježiša. Lebo tam sa nebo otvorilo dokorán.

Pane, ďakujeme, že vďaka tvojej ceste nadol pre nás existuje cesta nahor.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal