Nezaradené

23. marec

On musí rásť a ja sa musím umenšovať.

Ján 3:30

Ján tu vysloví dvojnásobné musí. Jedno musí platí smerom ku Kristovi, keď hovorí: On musí rásť. Musí rásť i vo mne. To druhé platí smerom k nemu, k Jánovi, keď hovorí: …a ja sa musím umenšovať. On sa musí stať veľkým a ja sa musím stať malým. My by sme radi mali len to prvé musí bez toho druhého. Ale jedno nejde bez druhého. Ak sa ja neumenším, Kristus vo mne nemôže rásť.

Ako však zistím, či sa umenšujem alebo nie? Položme si inú otázku: Ako zistíme, že nekráčame s davom, ale proti davu? Tak, že narážame na druhých, zrážame sa s nimi. A ako zistíme, že sa umenšujeme? Tak, že narážame sami na seba. Stále sa zrážame so svojím ja. Lebo naše ja chce silou mocou len jedno, chce rásť, zviditeľniť sa, pútať pozornosť na seba, stáť v strede pozornosti, predbehnúť ostatných, v niečom vyniknúť. Chce vždy presadiť svoje.

Naše pyšné ja má totiž súťaživú povahu. V pretekoch života chce poraziť druhých a tak stúpať po pomyslenom rebríku uznania svojho okolia a to vyššie a vyššie. Už či je to v cirkevnej sfére alebo civilnej. Pritom používa druhých ako meradlo svojej veľkosti a úspešnosti. Kto však úprimne zápasí o umenšovanie sa, ten sa bude znovu a znovu zrážať so svojím starým ja. Lebo umenšovať sa znamená ísť v protismere k svojmu ja.

Neraz sú to veľmi ťažké a bolestivé zrážky, ktorým by sme sa najradšej vyhli. Lebo keď chceme povedať vo svojom živote áno Kristovi, musíme dennodenne, znovu a znovu hovoriť nie sebe. Ale niet inej cesty, ak má On rásť. Potom je to len za cenu toho, že ja sa musím umenšovať. Nemôže súčasne rásť On i  ja. To sa vzájomne vylučuje. Rásť môže len jeden. Ak chcem rásť ja, stávam sa Ježišovým rivalom.

Možno vo svojom živote nedosiahneme nič veľké, žiaden úspech, žiadne uznanie. Nezožneme žiaden potlesk publika. Ale ak sa v nás Kristus stal veľkým a my sme sa stali malými, dosiahli sme pravú veľkosť. Veľkosť pokory.

Pane, pomôž nám, aby si nám stál za to, aby sme sa umenšovali!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal