Nezaradené

24. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Jeho otec Zachariáš, naplnený Duchom Svätým, prorokoval takto: Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nám, po vyslobodení z ruky nepriateľov, umožní slúžiť mu bez strachu vo svätosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni.

Lukáš 1: 67 – 75

Čo ešte len príde, Zachariáš už oznamuje ako hotovú vec. Čo je to? Naplnenie Božích sľubov, príchod Spasiteľa a jeho spasenia. Čo Boh oddávna hovoril ústami svojich prorokov, teraz plní. Čo zasľúbil nášmu otcovi Abrahámovi, na to sa teraz rozpamätal. Tieto sľuby majú dvetisícročnú životnosť. Od kolísky izraelského národa až doteraz sa tiahne niť Božích zasľúbení. Dvetisíc rokov čakali dejiny na tento deň. Žiaden iný deň v dejinách ľudstva nebol toľko predpovedaný a tak dlho pripravovaný ako práve tento deň. A Zachariáš zvestuje, že konečne prišla doba naplnenia! Konečne udrela Božia hodina!

Čo je obsahom sľubu, ktorý Boh dal? Že nás oslobodí od našich nepriateľov. Že nás vyslobodí z ruky nepriateľov. Ale kto sú tí nepriatelia? Palestína bola v tom čase okupovaná rímskymi légiami. Preto sa nádeje Židov upierali na príchod Mesiáša, ktorý ich vyslobodí z moci Ríma. Aké však bolo ich sklamanie, keď Ježiš nezahájil povstanie proti Rimanom! Miesto toho hovoril o inom nepriateľovi a o potrebe iného vyslobodenia ako toho politického. Lebo nie cudzia moc, ktorá okupovala územie Izraela, ale duchovná moc, tá strašná moc temnosti, ktorá okupuje dušu človeka, je najväčšou hrozbou pre človeka.

Sú krajiny, ktoré sú politicky neutrálne. Ale srdce človeka nemôže byť duchovne neutrálne. Buď patrím Bohu alebo diablovi. Nemôžem nepatriť nikomu. Ak nepatrím Bohu, patrím diablovi. Ak neslúžim Bohu ale sebe, slúžim diablovi. A je len jedna moc, ktorá ma môže vyslobodiť z moci temnosti a tou je Ježišova moc. Ako dobre, že Boh aj nám vzbudil mocného Spasiteľa ! Aby sme nemuseli slúžiť diablovi, ale Bohu. A to bez strachu vo svätosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni.

Pane, ďakujeme za vyslobodenie, ktoré si nám priniesol! Aby sme mohli slúžiť jedine Tebe.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal