Aktuálne témy

25. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.

Lukáš 2: 8 – 14

Udalosť narodenia betlehemského dieťaťa potrebuje vysvetlenie. Inak by táto udalosť zostala tajomstvom. Veď kto by v narodenom dieťati spoznal Božieho Syna, toho zasľúbeného Kráľa?! Preto keď Boh koná svoje dielo, vždy ho sprevádza svojím slovom. Nenecháva nás bez vysvetlenia. Ani na Vianoce nie.

A tak sa presunieme z Betlehema na betlehemské polia. Otvárajú sa dvere Božieho sveta, z ktorého vystupujú anjeli a vstupujú do nášho viditeľného sveta. Prinášajú Božie vysvetlenie vianočnej udalosti. Dnes je každá dôležitá udalosť sprevádzaná veľkou mediálnou kampaňou. Televízne štáby a rozhlasoví reportéri tam nesmú chýbať. Svet sa predsa musí dozvedieť o významných udalostiach. Tu sa odohrala najdôležitejšia udalosť ľudských dejín, ale žiadna mediálna kampaň sa nekoná. Boh neposiela svojich poslov so správou o narodení Kráľa do Ríma, k cisárovi Augustovi. Ani ich neposiela do Jeruzalema k najvyššiemu kňazovi. Tá najdôležitejšia správa, aká kedy zaznela, sa dostáva do uší obyčajných, bezvýznamných pastierov.

Boli to ľudia, ktorí stáli na okraji spoločnosti. Pre svoju zlú povesť nemali ani právo svedčiť na súde. A práve ich si Boh vyberie za prvých svedkov tajomstva Vianoc! Ako prví sa dozvedia, že to narodené dieťa je Spasiteľ – Záchranca. Vianocami teda začína Božia celosvetová záchranná operácia. Všetci sa totiž  plavíme na lodi, ktorou je tento svet. A príchod Záchrancu na jej palubu znamená, že táto loď sa potápa. A raz sa aj potopí. Ale my sa nemusíme utopiť, lebo je tu Záchranca. On nás prišiel zachrániť z potápajúcej sa lode. To je dôvod k veľkej radosti. Aspoň podľa anjela, hoci on tú záchranu nepotrebuje. O čo väčší dôvod k radosti pre tých, ktorí tú záchranu potrebujú!

Pane, nech naša radosť svedčí o tom, že už patríme medzi zachránených!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal