Nezaradené

25. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova testiná mala vysokú horúčku a prosili za ňu. Zastal nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. Ihneď vstala a posluhovala im.

Lukáš 4: 38 – 39

Je sobota, bohoslužby skončia a Šimon ide domov. Nejde však sám. Ide s ním aj Ježiš. Niektorí nechávajú Ježiša v zhromaždení, ale domov už idú bez Neho. Ježiš však nepatrí len do zhromaždenia, ale aj do našich rodín. On je Ten, ktorý v sobotu vošiel do synagógy (v. 16). Ale je aj Tým, ktorý … vošiel do Šimonovho domu. On slúži na verejnosti, ale rovnako slúži aj v súkromí. Lebo nielen na pôde synagógy, ale aj na pôde rodiny je núdza, ktorú treba riešiť.

Šimonova testiná mala vysokú horúčku… To znamená, že Šimon Peter bol ženatý. Svoj dom v Kafarnaume otvoril pre Ježiša, tohto cestujúceho kazateľa, ktorý o sebe povedal: Syn človeka nemá kde skloniť hlavu (Lk 9:58). Keď Ho obyvatelia Nazareta vyhnali z jeho domoviny, bol odkázaný na pohostinnosť svojich nasledovníkov. Akým požehnaním sa stal pre rodiny, ktoré pre Neho otvorili dvere svojich príbytkov, vidíme aj v tomto prípade.

Vysoká horúčka Šimonovej svokry ohrozuje nielen jej zdravie, ale aj jej život. K čomu vedú Šimona a jeho manželku obavy o jej život? Čítame, že …  prosili za ňu. Keď máme doma niekoho chorého, ako prvé urobíme to, že zavoláme pohotovosť. Alebo ideme s ním k lekárovi do nemocnice. Na tom nie je nič zlé, keď využijeme možnosti, ktoré Šimon s manželkou nemali. Ale príhovorná modlitba za chorého by mala predchádzať všetko ostatné. Lebo modlitbou otvárame Ježišovi dvere do našej situácie, aby do nej vstúpil so svojím riešením.

Aké je jeho riešenie v tomto prípade? Zastal nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. V synagóge pohrozil démonovi. Tu pohrozí horúčke. A tak, ako jeho slovo stačilo na vyhnanie démona, stačí aj na vyhnanie horúčky. Uzdravenie je  okamžité. Svokra nepotrebuje ešte niekoľko dní na zotavenie. A čo urobí? Ihneď vstala a posluhovala im. Z vďačnosti slúži Ježišovi aj ľuďom. Uzdravenie, už či tela alebo duše, vedie k službe. Ak nevedie, niečo nie je v poriadku.

Pane, odpusť nám, ak sme Ti zostali dlžní našu službu!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal