Nezaradené

26. apríl

Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Ján 5:24

Ježiš hovorí, čo platí o človeku, ktorý počúva, teda prijíma jeho slovo a verí, dôveruje Bohu, ktorý Ježiša poslal na svet. Platia o ňom tri úžasné skutočnosti. Jedna sa týka jeho minulosti, že prešiel zo smrti do života. Druhá  jeho prítomnosti a síce, že má večný život. A tretia je o jeho budúcnosti a síce, že nejde na súd. Jemu už odsúdenie nehrozí.

Prečo nie? Lebo kresťan je človek, ktorý už má súd za sebou. On už sedel na lavici obžalovaných. On už počul na svoju adresu Boží rozsudok, ktorý znel: Vinný, odsúdený na smrť, na to desivé oddelenie od Boha vo večnosti. A kresťan je človek, ktorý prijal Boží rozsudok nad sebou. Ktorý dal Bohu za pravdu: Áno, Bože, som vinný, som hoden tvojho odsúdenia.

Ale práve vtedy sa stalo niečo neslýchané. V tom súdnom procese Boha s človekom nastal, nečakaný, priam neuveriteľný zvrat. Na lavicu obžalovaných si sadol samotný Kristus, vtelený Boží Syn. Medzi vinným a odsúdeným človekom a nevinným Božím Synom nastala výmena úloh. Taká výmena, aká nemá v dejinách ľudstva obdobu.

On nevinný sa postavil na naše miesto, na miesto vinných, aby my vinní a hriešni sme sa mohli postaviť na jeho miesto, na miesto nevinného. Naše viny sa stali jeho vinami, naše odsúdenie sa stalo jeho odsúdením, náš trest sa stal jeho trestom. Čo bolo naše, sa stalo jeho, aby tak to, čo je jeho, sa stalo naším. Aby sa jeho nevina stala našou nevinou, jeho spravodlivosť našou spravodlivosťou, jeho synovstvo naším synovstvom. On zomrel, aby sme my mohli žiť. Preto kresťan nepríde na súd, lebo niekto iný bol odsúdený miesto neho. Vari môže byť niečo úžasnejšie, slávnejšie než toto?!

Pane, len ďakovať a oslavovať Ťa môžeme za to, čo si pre nás vykonal!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal