Biblia a teológia

27. august

Hospodinov anjel znova zavolal z neba na Abraháma a povedal: Prisahám na seba samého – znie výrok Hospodina – pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu; tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov. Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Potom sa Abrahám vrátil k svojim sluhom a všetci spolu sa pobrali do Beér-Šeby, kde Abrahám býval.

Genezis 22:15-19

Na vrchu Mórija stojí Abrahám na vrchole svojej cesty viery. Nič väčšie sa už v jeho živote neudialo. Akú podobu má tento vrchol? Má podobu obete. Keď sa pozrieme na jeho život, zistíme, že sa musel stále niečoho pre Boha vzdávať. Na začiatku sa vzdal rodnej zeme i svojho príbuzenstva. Neskôr sa musel rozísť so svojím synovcom Lótom. Potom i so svojím synom Izmaelom. Na vrchu Mórija Abrahámova cesta vzdávania sa a sebaobetovania dosiahla svoj vrchol v obeti Izáka. A práve tu dostáva od Boha najväčšiu „pochvalu“: Teraz viem, že sa bojíš Boha. Podľa čoho to Boh vie? Dvakrát zaznieva z Božích úst: Lebo si mi neodoprel svojho jediného syna. Neodoprieť Bohu syna znamenalo pre Abraháma neodoprieť Bohu seba. Kto sa bojí Boha, ten Mu neodoprie seba.

Prečo Abrahám obstál v tejto skúške „na výbornú“? Preto, lebo mu Boh stál za to, aby Mu neodoprel ani to najdrahšie, čo mal. To je pochopiteľné. Veď kto je Boh? Najvyššia bytosť v celom vesmíre. Nepochopiteľné je, že my sme stáli Bohu za to, aby kvôli nám obetoval to najdrahšie, čo mal. Veď kto sme my? Porušené, hriešne ľudské bytosti. Rebeli, ktorí sa vzbúrili proti Bohu. Ale keď sa mal Boh rozhodnúť medzi nami a svojím Synom, medzi tým, koho má ušetriť, či nás večného zahynutia alebo svojho Syna smrti kríža, rozhodol sa ušetriť nás a neušetriť svojho Syna.

Na vrchu Mórija dáva Boh Abrahámovi svoj sľub o požehnaní všetkých národov zeme, ktoré príde skrze jeho potomstvo. Na vrchu Golgota Boh plní tento sľub, keď v obeti svojho Syna a Abrahámovho potomka Ježiša Krista otvorí prameň milosti a spásy pre všetky národy sveta.

Pane, ďakujeme, že tvoje zasľúbenie z vrchu Mórija sa týka i nášho národa!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal