Nezaradené

31. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Hneď nato odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Naim. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzal ju početný zástup ľudí z mesta. Sprevádzal ju početný zástup ľudí z mesta. Keď ju Pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej: Neplač!

Lukáš 7: 11 – 13

Pred bránou mesta Naim sa stretnú dva zástupy. Jeden zástup má namierené von z mesta, druhý má namierené do mesta. Zástup, ktorý vychádza z mesta, je pohrebný sprievod, ktorý vyprevádza mŕtveho mládenca na cintorín. Zástup, ktorý vchádza do mesta, je svadobný sprievod, ktorý sprevádza Ženícha. Lebo Ježiš len nedávno prirovnal sám seba k ženíchovi a svojich učeníkov k svadobným hosťom (Lk 5:34). Ťažko si predstaviť silnejší kontrast ako je kontrast medzi pohrebným a svadobným sprievodom. V jednom vládne zármutok a plač. V druhom vládne radosť a veselosť. Zatiaľ čo zástup okolo ženy vdovy plače, zástup okolo Ježiša sa raduje.

A teraz sa tieto zástupy stretnú. Na čele jedného zástupu stojí jej majestát smrť. Na čele druhého stojí Knieža  života. Zástup smrti sa stretáva so zástupom života. Ako dopadne toto stretnutie? Predstavme si, že by sa na ulici stretol pohrebný sprievod so svadobným sprievodom. Čo by zvíťazilo? Zármutok pohrebného sprievodu alebo veselie svadobného sprievodu? Vieme, ako to býva. Keď ide pohrebný sprievod, autá zastanú, ľudia zmĺknu, všetko naokolo na chvíľu stíchne. Majestát smrti ovládne pole, atmosféra smútku zvíťazí nad smiechom a veselosťou ľudí. Smrť totiž požíva u ľudí veľkú úctu. Preto si niektorí pri stretnutí s pohrebným sprievodom na znak úcty zložia z hlavy klobúk.

Čo urobí Ježiš? Odmlčí sa, úctivo stíchne a tiež si dá „klobúk“ z hlavy dole? Vzdá smrti náležitú úctu a vyprázdni so svojím sprievodom pole? Nie. Tu, pred bránou mesta Naim, všetko dopadne inak. Tu sa zástup života nevystúpi z cesty zástupu smrti. Tu ovládne pole Ježiš, nie majestát smrti. Lebo kde je Ježiš, tam život víťazí nad smrťou. Tam zármutok musí dať miesto radosti. Výsledkom stretnutia týchto dvoch zástupov bude, že hrob zostane prázdny, smrť príde o svoju korisť, rabínova pohrebná kázeň neodznie a nárek plačiek sa zmení na oslavný chorál.

Pane, ďakujeme, že aj my smieme kráčať v zástupe, na čele ktorého stojíš Ty!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal