Biblia a teológia

7. september

V roku, keď zomrel kráľ Uzija, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha napĺňali chrám. Nad ním stáli serafi. Každý mal po šesť krídel: dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal som: Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov.

Izaiáš 6:1-5

Čo je neklamné znamenie stretnutia sa s Bohom? Dnes mnohí vyhľadávajú stretnutia s duchovným svetom, ktoré ich budú duchovne povznášať. Ale v Biblii vidíme, že stretnutia ľudí s Božím svetom nie sú povznášajúce, ale zdrvujúce. Človek pri nich neprežíva nadšenie, ale zdesenie. Prežíva zdesenie z poznania seba. Tak to prežil pri stretnutí s Bohom i Jób: Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slová a kajám sa v prachu a popole (Jób 42:5-6). Tak to prežil pri stretnutí s Ježišom i Peter: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek (Lk 5:8). Tak to prežil dokonca i Ježišov miláčik Ján pri svojom videní osláveného Pána na ostrove Patmos: Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy (Zj 1:17). A tak to prežil aj Izaiáš pri svojom videní Pána. Nespieva aleluja, ale volá. Beda mi!

Takto volá človek, ktorý je usvedčený z hriechu. Prekvapuje nás však, z akého: …som muž s nečistými perami. Vari neexistujú závažnejšie previnenia? My by sme určite vedeli rýchlo vymenovať celý zoznam hriechov, ktoré sú v našich očiach oveľa väčšie než je hriech úst. Lenže práve to je neklamný znak stretnutia sa s Bohom, že človek už viac nevidí svoj hriech vlastnými očami, ale Božími. A v Božích očiach je hriech úst veľmi vážnym previnením. Aspoň takým, ako sú ostatné. Veď ak je niektorá oblasť nášho života veľmi zasiahnutá infekciou hriechu, je to práve oblasť našich úst, slov, reči. Najviac sa previňujeme svojimi slovami. Preto Ježiš hovorí: Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu (Mt 12:36). Ten, kto vezme vážne Ježišovo slovo, musí s Izaiášom volať: Beda mi, som stratený!

Pane, je to s nami horšie, než sme si mysleli! Zmiluj sa nad nami!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal