Nezaradené

8. apríl

Istý kráľovský úradník v Kafarnaume mal chorého syna. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galiley, vybral sa k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal: Keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Kráľovský úradník mu odpovedal: Pane, poď, kým mi dieťa neumrie! Ježiš mu povedal: Choď, tvoj syn žije! Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel.

Ján 4:46-50

O čom je tento príbeh? Na prvý pohľad ide o uzdravenie syna. V skutočnosti je to však príbeh o otcovi a jeho ceste k viere. Čím začína táto cesta? Bezmocnosťou. V jeho živote nastane situácia, v ktorej prežije úplnú bezmocnosť. Jeho syn smrteľne ochorie. Ako rodičia sme najviac zraniteľní na našich deťoch. S nimi spájame svoje nádeje, túžby, plány. Ale keď je ohrozený život dieťaťa, vtedy sa aj otcovia chvejú úzkosťou. Vtedy sú ochotní zložiť masku silných, sebestačných mužov, ktorí si vždy so všetkým poradia. Tak, ako je to v prípade tohto otca. Ale našťastie on počul o niekom, kto môže pomôcť: Keď počul, že Ježiš prišiel…

Kto je vlastne tento muž? Je to vysokopostavený človek, kráľovský úradník, ktorý je zvyknutý rozkazovať z pozície moci. Tu však stojí v pozícii pokorného prosebníka. Mohol k Ježišovi poslať svojich sluhov. Veď z Kafarnauma do Kány Galilejskej, kde sa Ježiš nachádzal (v. 46), bolo asi tridsať kilometrov. On však príde sám, osobne, bez ohľadu na vzdialenosť.

Muž, za ktorým druhí chodili so svojimi prosbami, teraz sám prichádza, aby prosil Ježiša. Vysokopostavený úradník, ktorého druhí oslovovali: Pane!, teraz on osloví Ježiša ako Pána: Pane, poď, kým mi dieťa neumrie! Keď ide o život dieťaťa, tak ani postavenie, ani vzdialenosť, ani hrdosť mu nebráni v tom, aby sa pokoril a prišiel za Ježišom ako za svojou poslednou nádejou pre syna. Ako otec bol doteraz on oporou pre svoju rodinu. Teraz sa vo svojej bezmocnosti oprie o Ježiša. Ako dobre! Šťastné to deti, kvôli ktorým ich rodičia prídu s prosbou k Ježišovi!

Pane, ďakujeme za každú bezmocnosť, ktorá nás privedie k Tebe!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal