Cirkev a služba Kresťanský život

Aké sú príklady zlých evanjelizačných praktík?

  1. Žiadne zdieľanie evanjelia. Keďže evanjelizácia je zdieľanie evanjelia, hlavným spôsobom, ako to robiť zle, je vôbec nepovedať posolstvo. Niekedy si ľudia, ktorí vykonávajú sociálnu prácu, myslia, že starostlivosťou o chudobných alebo pomocou utláčaným „zdieľajú evanjelium bez slov“. Nie je to tak. Možno robia úžasne milé a nezištné veci pre druhých, ale evanjelizácia znamená hovoriť druhým posolstvo o Kristovi.
  2. Skresľovanie posolstva. Verná evanjelizácia znamená hovoriť posolstvo v celej jeho šírke (Sk 20:27), dokonca aj nepopulárne pravdy o hriechu a Božom súde.
  3. Učenie falošného posolstva namiesto pravého. Niektorí ľudia, ktorí tvrdia, že hlásajú evanjelium, v skutočnosti hlásajú pravý opak, čo má hrozné následky pre nich samých aj pre ich poslucháčov (Ga 1:6-9; 2Pt 2:1-3).
  4. Prezentovanie evanjelia ako obyčajného názoru. Prezentovať evanjelium ako osobný názor, ktorý môže niekto odmietnuť bez reálnych dôsledkov, je skresľujúce. Evanjelizácia znamená vyzývať ľudí, aby činili pokánie zo svojich hriechov a dôverovali Kristovi, aby boli zachránení pred Božím hnevom. Evanjelium nie je obyčajný názor a naša evanjelizácia musí verne sprostredkovať univerzálnu pravdivosť a záväzné požiadavky evanjelia.
  5. Naliehať na niekoho, aby sa rozhodol. Vieru a pokánie môže dať len Boh. Ak budeme na ľudí tlačiť, aby sa rozhodli, môžu urobiť rozhodnutie, ktoré sa vo večnosti nebude počítať. To môže niekoho falošne priviesť k presvedčeniu, že sa svojím „rozhodnutím“ stal kresťanom, hoci nerobil pokánie zo svojich hriechov a neuveril v Krista.
  6. Veľká pozornosť sa venuje menším veciam. Aj keď chceme zodpovedne pristupovať k otázkam neveriacich, stráviť hodiny debatovaním o probléme zla nie je to isté ako zvestovať Krista. Nedovoľte, aby vám malé veci bránili v prezentovaní posolstva kríža.
  7. Hrubé znevažovanie otázok alebo námietok neveriacich. Je to skvelý spôsob, ako ich uraziť a rýchlo ukončiť evanjelizačné rozhovory. Peter nám ukazuje, ako by sme mali reagovať na otázky nekresťanov, keď píše: „robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím“ (1Pt 3:15-16).

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.