Kresťanský život

Ospravedlnený – vyhlásený za spravodlivého

Vychutnajte si na chvíľu požehnanie ospravedlnenia, ktoré vám patrí v Ježišovi Kristovi. Keďže sme ospravedlnení vierou, máme pokoj s Bohom (Rim 5:1).

„Ospravedlnený“ je právne slovo. Podobne ako „odsúdený“ opisuje rozsudok. Keď Boh ospravedlňuje, vyhlasuje človeka za spravodlivého. Keď odsudzuje, vyhlasuje človeka za vinného. Ospravedlnenie a odsúdenie sa týkajú vyhlásenia alebo uznania niečoho, čo už platí. Keď zvíťazí spravodlivosť, nevinný človek bude oslobodený a vinný človek bude odsúdený.

To, že je človek oslobodený, z neho nerobí nevinného; k oslobodeniu vedie jeho nevina. Podobne odsúdenie nerobí z človeka zločinca, k odsúdeniu vedie jeho zločin.

V rámci jednoduchej spravodlivosti by sme mali očakávať, že Boh odsúdi hriešnikov a ospravedlní spravodlivých. Ale je tu niečo skutočne úžasné: Boh ospravedlňuje hriešnikov.

Nechaj tento obrovský rozpor preniknúť do svojej mysle. Boh ospravedlňuje hriešnikov! Ako to môže Boh urobiť?

Boh vydal Ježiša ako obetu zmierenia za naše hriechy (Rim 3:25). To znamená, že keď Ježiš zomrel, všetok hnev a nepriateľstvo, ktoré Boh právom prechováva voči hriechu, bezbožnosti a zlu, sa vylialo na Ježiša. Boží súd bol ako vyliaty pohár a Ježiš ho celý vypil. Kristus na kríži absorboval Boží súd, ktorý nám prislúchal za náš hriech.

Viera ťa spája s Kristom, a keď si „v Kristovi“, Boh považuje všetky tvoje hriechy za svoje a všetku svoju spravodlivosť za tvoju. Kristus zniesol tvoje odsúdenie a ty si ospravedlnený v Ňom.  Prostredníctvom kríža Boh preukázal svoju spravodlivosť, takže je spravodlivý a zároveň je ten, kto ospravedlňuje tých, ktorí veria v Ježiša (Rim 3:26).

Ak by Boh ospravedlňoval iba zbožných ľudí, ako by sme mohli mať vôbec nejakú nádej? Boh však ospravedlňuje hriešnikov. Vďaka vykupiteľskej obeti Ježiša Krista nám bolo odpustené a sme vyhlásení za spravodlivých na základe viery v Ježišovu preliatu krv.

Thomas Chalmers hovorieval: „Čo by som   si počal, keby Boh neospravedlňoval bezbožných?“ Ďakujte Bohu za túto úžasnú milosť, ktorá je dnes vaša v Kristovi!

Colin Smith

je pastorom Orchard Evangelical Free Church, cirkevného zboru na severozápadnom predmestí Chicaga, a jeho služba sa rozširuje prostredníctvom rozhlasovej relácie Open the Bible. Venuje sa tiež mentoringu budúcej generácie pastorov prostredníctvom The Orchard School of Ministry. Colin a jeho manželka Karen majú dvoch ženatých synov a päť vnučiek.