Cirkev a služba

Štruktúra kázne

Poznámka redaktora: Článok patrí do série Od textu ku kázni.

Jednoduchá a zrozumiteľná definícia výkladovej kázne by mohla znieť takto:

Výkladová kázeň je hovorený prejav, ktorý vysvetľuje a aplikuje hlavnú myšlienku kázaného textu Biblie pre poslucháčov.

Viac a podrobnejšie sa o kázaní dozviete v týchto výborných knihách:

KELLER, Timothy: Kázeň; Ako komunikovať vieru v dobe skepticizmu. Bratislava: EVS, 2017, 255 s. ISBN 978-80-88863-79-3.
ROBINSON, Haddon W. Biblická kázání; Jak postupovat při výkladu Božího slova a jak ho přednést posluchačům. Třinec: Biblos, 1993, 213 s.

Jedným z dobrých praktických postupov od textu Biblie k textu našej kázne je nasledovných 7 krokov:

V nasledujúcich týždňoch si vysvetlíme jednotlivé kroky trochu bližšie.

Preposledným krokom v príprave kázne je

Napíš štruktúru kázne

Jednotnosť kázne vyplýva z hlavnej myšlienky textu, smeruje cez most zámeru k hlavnej myšlienke kázne. Poriadok a postup kázne demonštrujeme jej štruktúrou (osnovou). Štruktúru kázne staviame tak, aby sme splnili zámer, ktorý sme stanovili v 4. kroku.

Ak ju nezostavíš, tvoja kázeň nebude dosť dobre zorganizovaná, aby komunikovala hlavnú myšlienku a dosiahla zámer kázne.

Hrubá osnova kázňového textu sa stane základnou štruktúrou pre jadro kázne. Niekedy možno budeš musieť zmeniť poradie bodov, oproti štruktúre textu, aby si dosiahol zámer kázne, alebo rozvinul formu kázne, ktorú si zvolil. Hlavné body osnovy kázne zodpovedajú hlavným dôrazom biblického textu; podbody zodpovedajú vedľajším dôrazom textu. V jadre  kázne sa hlavné body používajú na podporu hlavnej  myšlienky a podbody sa používajú na podporu a rozvíjanie hlavných bodov.

Keď formuluješ svoju osnovu kázne, dbaj predovšetkým na zámer kázne. Slová, ktoré použiješ, ti pomôžu dosiahnuť zámer tejto  kázne.

Prechody medzi jednotlivými bodmi kázne sú mosty, ktoré spájajú rôzne časti kázne do jedného celku. Prechody umožňujú poslucháčovi pochopiť chod a rozvíjanie hlavných myšlienok kázne. Prechodmi vedieš poslucháča od jedného bodu k druhému.

Používaj prechody, keď tvoji poslucháči potrebujú:
     (a) zhrnutie skôr, než pôjdeš ďalej,
     (b) pohľad vpred skôr, ako tam vykročíš,
     (c) vidieť vzťahy medzi tvojimi bodmi,  ktoré by im mohli uniknúť, ak im to nepovieš, alebo
     (d) vidieť vzťah medzi každým bodom a hlavnou myšlienkou kázne.

Dbaj na to, aby štruktúra tvojej kázne nebola komplikovaná. Najlepšie je, ak štruktúra kázne má iba jednu úroveň. Ak musíš použiť aj podbody k hlavným bodom, tak to poslucháčom jasne znázorni, lebo inak im tým spôsobíš iba zmätok.

S týmto ti pomôže cvičenie v tabuľke 6 Štruktúra kázne

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia