Aktuálne témy Kresťanský život

Transrodový “bod zlomu”

Poznámka redaktora: Predchádzajúcu časť zo série príspevkov na tému transrodovej revolúcie si môžete prečítať tu.

Spoločenskí komentátori sa všeobecne zhodujú na tom, že okolo konca roku 2013, čiastočne vďaka úspešnosti televízneho seriálu Orange Is the New Black (česky Holky za mřížemi)10 západná spoločnosť dospela do „bodu zlomu.“11 Zo sociologického hľadiska „bod zlomu“ označuje taký moment v čase, keď menšina dokáže zmeniť postoj väčšiny. Je to zmena, ktorej predpokladom je oslabenie či dokonca opustenie dlho uznávaného postoja.

Avšak napriek tomu, že príchod tejto väčšej zmeny sa javí náhlym, nenastala zo dňa na deň. Prebiehala po malých kúskoch počas posledného polstoročia či dlhšie. Veď bola len jednou časťou oveľa väčšej spoločenskej a sexuálnej revolúcie, ktorá zachvátila západnú kultúru – revolúcie, ku ktorej patrí nástup antikoncepčnej tabletky, viaceré vlny feminizmu, experimentovanie s predmanželským sexom, neoficiálne manželstvo, rozvod bez udania dôvodu, potrat na požiadanie, znižovanie cenzúry vo filmoch a televízii, zrušenie zákonov o rúhaní, zrušenie zákonov o sodomii, legalizácia adopcie detí pármi osôb rovnakého pohlavia a legalizácia manželstva osôb rovnakého pohlavia.

Okrem toho už od neskorších 60. rokov je transrodová revolúcia prepojená s feministickou a homosexuálnou revolúciou – politicky aj ideologicky. Keďže sa však schovávala za nimi (niekedy dosť úmyselne, pre obavy homosexuálnej lobby z ich transrodových parťákov), väčšina Západniarov nepocítila jej silu, nerozpoznala jej význam, ani si neuvedomila jej dôsledky. Dôvod je, že v jadre transrodovej revolúcie, ako sme už poznamenali, je nový spôsob uvažovania o rode.

Pre tento nový spôsob uvažovania je kľúčovou myšlienka, že rod samotný (a nie len rodové roly alebo rodový prejav) je úplne spoločenským konštruktom a nijakým spôsobom nie je určený biologicky. Zárodky tejto myšlienky pochádzajú z feminizmu (napríklad slávny výrok Simone de Beauvoir: „Človek sa ako žena nerodí, ale sa ňou stáva.“), ale potom zmutovali vplyvom homosexuálnej ideológie na queer ideológiu alebo rodovú teóriu. Ako to? Podľa nasledujúcej logiky: ak narodiť sa ako žena a stať sa ženou sú dve rôzne veci (feministická ideológia) a ak neexistuje žiadne bezprostredné spojenie medzi biologickým pohlavím a sexuálnou orientáciou (homosexuálna ideológia), potom prečo by malo existovať nevyhnutné spojenie medzi biologickým pohlavím a rodovou identitou (queer ideológia)?12

Inými slovami, tento nový spôsob uvažovania nielen dôrazne rozlišuje medzi pohlavím a rodom, ale aj ruší ich prepojenie. Pohlavie sa stále považuje za objektívnu biologickú skutočnosť, ale nemá na rod vplyv. Čím je potom rod určený? Odpovede sú rôzne. Podľa niektorých je rod určený vlastným výberom (rodový voluntarizmus), podľa iných spoločenskými silami (rodový konštruktivizmus), podľa ďalších nezávislými neurologickými faktormi13 (rodový determinizmus) a podľa ešte ďalších nejakou kombináciou týchto faktorov. Vo všetkých prípadoch však neexistuje bezprostredné spojenie medzi biologickým pohlavím a rodovou identitou. Následkom toho sa stále viac a viac ľudí identifikuje ako transrodoví, všerodoví, dvojrodoví, trojrodoví, multirodoví, bezrodoví, rodovo fluidní, rodovo rozmanití, rodovo queer atď. Ako raz jeden tínedžer poznamenal u psychiatra: „Chcem byť transrodový, to sa teraz nosí.“

Queer teória a koniec rodu

Ak by toto nebolo dosť revolučné, niektorí ľudia chcú veci doviesť ešte ďalej. Napríklad: konečným cieľom niektorých queer teoretikov je sloboda od samotného rodu! Inými slovami, nechcú len odstrániť „heteronormatívnosť“ a zavrhnúť binárne kategórie, ale úplne zrušiť samotný koncept rodu. Ako to vyjadril istý zástanca: „V jadre queer kultúry je revolúcia. Najpravejšia vzbura proti svetu postavenému na kategóriách, označeniach a binárnych rozdeleniach prichádza s nástupom identít, ktoré sa odmietajú prispôsobiť.“

Queer teoretička Judith Butlerová to podáva takto:

Predstava, že by som niečím mala byť, dokonca i za peniaze, vo mne vždy vyvolávala istú úzkosť. “Byť” gejom, “byť” lesbou vyzerá viac než len obyčajné nariadenie stať sa tým, kým alebo čím už som… Vadia mi lesbické teórie a gejské teórie, pretože kategórie identity bývajú nástrojmi regulačných režimov. 14

Butlerová teda verí, že rod nie je niečo, čo človek má, ale niečo, čo človek robí. Rod je skôr „opakovaný” než „prijímaný”, „vykonávaný” než „vlastnený”. Z toho dôvodu akákoľvek predstava o rodových normách nevyhnutne „funguje ako preventívne a násilné vymedzenie skutočnosti” (Gender Trouble xxiv). Butlerová dokonca prichádza s myšlienkou, že biologické pohlavie „je rovnako kultúrne konštruované ako rod; dokonca bolo možno vždy rodom, dôsledkom čoho rozdiel medzi rodom a pohlavím nakoniec vôbec nie je rozdielom” (9-10).

Len trochu menej extrémne myšlienky prezentujú queer teológovia. Napríklad Virginia Ramey Mollenkottová tvrdí:

Všetci preto máme povinnosť odporovať binárnemu rodovému konštruktu, pre vlastné dobro aj pre dobro transrodových ľudí. Keďže rodové roly v žiadnom prípade nie sú spravodlivé, binárne rodové predpoklady a roly nás všetkých ničia – „mužní” muži, „ženské” ženy a tí niekde uprostred.

Mollenkottová teda očakáva a presadzuje všerodovú budúcnosť, v ktorej každý „bude mať svoju vlastnú jedinečnú sexualitu a zaľúbi sa od iného človeka na základe svojej emočnej odozvy na celú bytosť toho človeka a nie na jeho genitálie” (167). V takej budúcnosti na rodných listoch a občianskych preukazoch nebude uvedené pohlavie či rod, jednotlivci budú môcť slobodne meniť svoje telá s využitím všetkých dostupných prostriedkov a všetky záchody, športy a dokonca aj väznice budú unisex. Tí, ktorý sa tejto vyhliadky obávajú, podľa Mollenkottovej reagujú „na základe vernosti myšlienke, že skutočne existuje nezrušiteľné binárne rozdelenie mužský/ženský, ktoré je buď Božou vôľou alebo večnou prírodnou normou pre obe“ (8).

Vízia budúcnosti

Toto je budúcnosť, ktorú sa snažia LGBTQ+ ideológovia a aktivisti priniesť a ktorú už v istej miere priniesli. Napríklad v roku 2014 školská rada vo Vancouveri nariadila učiteľom, aby nahradili zámená on/ona zámenom xe, jemu/jej zámenom xem a jeho/jej zámenom xyr.15 Trochu odlišne University of Iowa nedávno zvolila zámená ze, zem a zir (13). Mnoho ďalších škôl a vysokých škôl jedná rovnako a zavádza alternatívne skupiny zámen.16

Ešte o krok ďalej zašla City University in New York (CUNY), ktorá v januári 2015 oznámila nie len zákaz všetkých rodovo špecifických titulov a pozdravov, ale aj úplné zrušenie všetkých zámen. Študenti a zamestnanci sa majú oslovovať výlučne menom a priezviskom. Podľa Dominique Nisperosovej, spolupredsedníčky Rady doktorandov na CUNY dokonca je „zrušenie používania zámen… nevyhnutným krokom k ochrane práv, súkromia a bezpečia študentov.”

Ešte ďalej to dospelo na Washington State University v roku 2015, kde študentom zapísaným do kurzu „Ženy a populárna kultúra” hrozilo „neabsolvovanie semestra“ pre používanie urážlivého vyjadrovania, ako napr. „oslovovanie žien/mužov ako osôb ženského a mužského pohlavia.“ V tomto prípade boli univerzitné orgány prinútené zasiahnuť a uistiť študentov, že nikomu „nebudú strhnuté body len dôsledkom používania pojmov, ktoré sú pre niektorých ľudí urážlivé.“ Napriek tomu sa už rodová a sexuálna revolúcia tak rozbehla, že onedlho neostane len pri hrozbách.

Ako posledný príklad vývoja situácie spomeňme Súd správneho okresu Multnomah v Oregone. Ten 10. marca 2017 vyniesol v prospech 27-ročného dizajnéra videohier menom Patch „Všeobecný rozsudok o zmene mena a pohlavia“, aby Patch mohol byť evidovaný ako mononymný – teda ako človek len s jedným menom namiesto mena a priezviska – ale taktiež ako bezrodový. Sudkyňa Helen Hehnová na zdôvodnenie svojho rozhodnutia reportérovi stanice NBC povedala: „Robím tieto rozhodnutia ako všetky rozhodnutia, lebo za nimi stoja fakty a zákony, a taktiež z rešpektu ku dôstojnosti ľudí, ktorí tu boli predo mnou.“

Hoci sú sudkyňa Hehnová a podobne zmýšľajúci ľudia presvedčení, že ich rozhodnutia a stanoviská odrážajú „rešpekt ku dôstojnosti ľudí“, iní nevyhnutne dochádzajú k záveru, že dekonštrukcia pohlavia a zrušenie rodu je receptom na psychologický zmätok, sexuálnu anarchiu, spoločenský rozklad a morálny chaos. V každom prípade platí, že takýmto smerom sa uberá mnoho západných spoločností. Ako stĺpikár pre The New York Times Frank Bruni napísal v komentári, „naša spoločnosť zreteľne napreduje k rovnosti L.G.B.T., čo je trajektória s jasným tvarom a jasným smerom.“ Hoci to je sebavedomé, víťazoslávne vyjadrovanie, to áno, nie je nepodložené. Veď aj napriek nedávnemu zákazu Prezidenta Trumpa transrodovým ľuďom slúžiť v armáde sú dôkazy o takomto „zreteľnom napredovaní“ všade okolo nás a každým dňom ich pribúda.17


Poznámky:

10. V tomto seriáli, ktorý mal premiéru 11. júla 2013, vystupuje čierna transrodová postava, ktorú hrá trans-žena (t.j. MTF), Lavrene Cox.

11. To bol verdikt istého hlavného článku časopisu TIME z roku 2014.

12. Pre obšírnejšie pojednanie o mnohých prepojeniach a konfliktoch medzi feminizmom, gejskými a lesbickými štúdiami, queer teóriou a trans ideológiou pozri Patricia Elliot, Debates in Transgender, Queer, and Feminist Theory: Contested Sites(Abingdon: Routledge, 2016); tiež Talia M. Bettcher, “Feminist Perspectives on Trans Issues,” Stanford Encyclopedia of Philosophy(8. január 2014).

13. Napriek tvrdeniam o opaku neexistujú jasné ani konzistentné dôkazy o tom, že rodová identita je určená mozgovými mikroštruktúrami. Ako píšu Lawrence S. Mayer a Paul R. McHugh, „súčasné štúdie o spojení medzi štruktúrou mozgu a transrodovou identitou sú malé, metodologicky obmedzené, nepresvedčivé a niekedy navzájom si odporujúce. Aj keby boli metodologicky spoľahlivejšie, nestačili by na preukázanie toho, že štruktúra mozgu je príčina a nie dôsledok správania sa na základe rodovej identity“ (104).

14. Nahema Marchal, “University of Iowa Introduces Gender Neutral Pronoun Policy,” Heatstreet(27. júl 2016).

15. Anglické zámeno „they“ znamená „oni“ alebo „ony“, ale používa sa aj ako neutrálne zámeno na označenie 3. osoby jednotného čísla bez uvedenia, či ide o muža alebo ženu. Anglické zámená-novotvary typu „ze“ a pod. (pozri nižšie) tiež majú označovať osoby bez toho, aby prezrádzali ich rod. V slovenčine zatiaľ nemajú ekvivalenty, preto ich ponechávam v pôvodnej angličtine (pozn. prekl.)

16. Tumblr v súčasnosti uvádza 54 rôznych skupín alternatívnych zámen. Pozri “Pronoun Master List,” Genderfluid Support (30. júl 2017).

17. Napríklad 11. júna 2017 tisícky ľudí pochodovali počas národného Pochodu za rovnosť, jednotu a hrdosť, pričom hlavný pochod sa konal vo Washingtone D. C. Podľa organizátorov bolo cieľom pochodu združiť a uznať členov LGBTQ komunít a ich spojencov, poukázať na diskrimináciu a dožadovať sa väčších práv pre LGBTQ ľudí. Pozri Jenna Gray, “At Equality March, thousands rally for LGBTQ rights,” PBS NEWSHOUR(11. jún 2017).

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/responding-to-the-transgender-revolution/

Rob Smith

prednáša teológiu, etiku a hudbu na Sydney Missionary & Bible College. Okrem písania kníh a príspevkov je aj redaktorom časopisu Themelios v sekcii Etika a pastorácia.