Biblia a teológia

Znaky zdravého zboru (2): Biblická teológia

Jeden z mojich bývalých kolegov povedal: „Pre mňa je neprijateľný Boh, ktorý trestá.“ Aký je Boh podľa teba? Nie, akým by si chcel aby Boh bol, ale ako spojíš Boha, ktorý sa na 1. Vianoce z lásky vzdal svojho Syna s Bohom posledného súdu? Ľudia dnes veria, že  pravda je to, čo chcú, aby pravda bola. Záleží na tom vôbec?

Áno, záleží! Písmo je tu pre zdravé učenie. Zdravé učenie je pre zdravý život. Zdravý život je pre zdravý zbor. Potrebujeme kazateľov, ktorí nielen tvrdia, že kážu z Božieho slova. Potrebujeme kazateľov, ktorých kázne sú jasne v súlade s tým, čo Božie slovo učí. To sa predovšetkým týka učenia o podstate a charaktere Boha. Preto jedným z hlavných znakov zdravého zboru je biblické porozumenie Božiemu charakteru a jeho konaniu s nami. Zhrnieme si to v 5 výrokoch: (1) Boh Biblie je Stvoriteľ, (2) Boh Biblie je svätý, (3) Boh Biblie je verný, (4) Boh Biblie je milujúci a (5) Boh Biblie je zvrchovaný.

Boh Biblie je Stvoriteľ

Veľká časť Biblie je rozprávaním o Bohu a o svete, ktorý stvoril. Vidíme, že SZ nám neposkytuje nejakú abstraktnú teológiu o Bohu, ani prehľad filozofických ideí, ale veľmi konkrétne, prízemné odhalenie toho, kto a aký je Boh. Sú tu dôležité odlišnosti, ale v NZ máme príbeh s tými istými témami. Pre život a zdravie zboru je nevyhnutné rozumieť pravde, ktorú nám Biblia poskytuje o Bohu a o nás. Teológia nie je len abstraktnou akademickou záležitosťou. Biblická teológia je znakom zdravého zboru.

Z biblického príbehu je jasné, že Boh stvoril a vyvolil si konkrétny národ za svoj zvláštny ľud. Aj keď týmto pravdám nedokážeme plne rozumieť, Biblia jasne učí, že naša spása pochádza od Boha, a nie od nás. Musíme priznať, že Boh je Veľký Iniciátor, Veľký Darca, Stvoriteľ sveta, Tvorca svojho ľudu, Autor našej viery.

Boh Biblie je svätý Boh

Musíme chápať, že Boh je nielen Stvoriteľom, ale že Boh nie je morálne nevšímavý Boh, ako hodinár, ktorý skonštruoval hodiny, natiahol ich, a potom ich už nechal ísť samé. Keď čítame Bibliu, vidíme v nej Boha, ktorý má vášeň po svätosti. Táto Božia oddanosť svätosti však spôsobuje problém, keď Boh vyhľadáva vzťah s nami. Namiesto toho, aby sme boli svätí, my ľudia hrešíme. Všetci sa preto musíme pýtať: „Ako môžem mať vzťah so svätým Bohom?“

Potrebujeme zmierenie, lebo hriech nás oddeľuje od Boha (Prís 15:29, Iz 59:2, Hab 1:13, Kol 1:21, Heb 10:27) a sami sa s tým nedokážeme vysporiadať (Rim 3:20, Ga 2:16). Preto Boh zjavil svojmu ľudu, že prostredníctvom obete k nemu môžeme prísť napriek nášmu hriechu. Boh sa postaral o zmierenie. Obete ukazovali Božiemu ľudu, že svätosť je nevyhnutná pre vzťah s Bohom. Hriech je taký vážny, že jeho zmierenie si vyžaduje smrť. Spása a odpustenie je drahé!

To pre nás vyvoláva praktickú otázku: „Sú ľudia v podstate zlí, či dobrí?“ Naša odpoveď na túto otázku určí, čo si myslíme, že zbor potrebuje robiť. Ak sú ľudia v podstate dobrí, tak by zbor mal byť miestom, kde ľudia nájdu povzbudenie a posilnenie svoje sebadôvery. Ale ak sme duchovne mŕtvi, vinní a odlúčení od Boha, tak zbor musí povedať ľuďom, ako nájsť odpustenie svojich hriechov a nový život.

Boh Biblie je verný Boh

Boh je Stvoriteľ, svätý Boh, ale aj verný Boh. To nás privádza k rébusu SZ slovami samého Boha v Ex 34:6-7: Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh! Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Ako dať toto dokopy? Biblický obraz Hospodina nie je bezcitný Boh hrozného súdu. Boh nie je iba svätý a spravodlivý vo svojom neochvejnom predsavzatí trestať hriech. Boh je zároveň verný svojim sľubom. Ale ako môže Hospodin odpúšťať vinu, zločin a hriech, ale nič nenechávať nepotrestané? Riešenie tejto záhady nespočíva v Izraelitoch, ale v Bohu a jeho sľube. Ježiš je riešením rébusu Ex 34. Na ňom vidíme, ako môže Boh odpustiť našu vinu a zároveň potrestať vinníka. Ježiš Kristus je verným naplnením Božích sľubov. Náš Stvoriteľ a náš svätý Boh je aj úžasne verný Boh.

Boh Biblie je milujúci Boh

S Božou vernosťou je úzko spojená skutočnosť, že Bohom lásky, so špeciálnou láskou voči svojmu zmluvnému ľudu. V celom Písme vidíme, že Boh zachováva všetky svoje sľuby pre svoju zmluvnú lásku voči svojmu ľudu. Ak sme my dnes kresťanmi, tak je to preto lebo Boh stále plní svoje sľuby.

Čo sa deje, keď sa niekto stane kresťanom? Je to len záležitosť nášho rozhodnutia? Modlitby odovzdania? Ak sa kajáme a veríme, ako je to možné? Ak sme mŕtvi vo svojich hriechoch a previneniach, ako sa zrazu kajáme a veríme? V konečnom dôsledku má naše obrátenie dočinenia viacej s Bohom, ako s nami. Naša spása ukazuje niečo veľmi dôležité o Bohu: Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy… My milujeme, lebo on nás miloval prvý (1Jn 4:10,19).

Boh Biblie je zvrchovaný Boh

Modlitba Pánova nás učí opierať našu vieru o Božiu vládu: Príď kráľovstvo tvoje; buď vôľa tvoja tak na zemi, ako je na nebi. Kresťania vždy mali a majú nádej, ktorá presahuje nás aj všetko, čo by sme mohli dokázať z našich vlastných síl. Kniha zjavenia je opisom zavŕšenia Božieho plánu mať ľud, ktorý je v správnom vzťahu s ním. Tam vidíme, že aj Boží ľud je svätý a je s ním. Raj je obnovený. Boh zasa prebýva so svojím ľudom. Celý svet je svätyňou svätých. Toto je naša vízia budúcnosti – nie preto, že to niekto vymyslel, či preto, že to nejaká komisia napísala, ale preto, že toto Boh zjavil.

Takáto biblická teológia je praktická. Boží sľub zaplniť zem poznaním jej Stvoriteľa sa naplní v jeho novom stvorení. Boh Biblie dáva sľuby a Boh Biblie ich zvrchovane plní! Naše zmýšľanie o Bohu ovplyvňuje spôsob nášho života aj to, aké budú naše zbory. Preto musíme mať biblické chápanie Boha. Musíme chápať Boha podľa jeho zjavenia, a nie podľa našich túžob. Príbeh Biblie je jeden Veľký príbeh. Pre všetky jej postavy, dejové línie a autorov je jednotiacou témou tento Boh, ktorý stvoril, stratil, zachránil a zachováva svoj ľud pre svoju slávu. Zdravé biblické učenie je znakom zdravého zboru.

Viac si o tomto môžete prečítať v knihe: Mark Dever, Zdravá cirkev. Bratislava: ReFormatio, 2018; s.47-50. http://www.porta.sk/kategoria/reformatio/zdrava-cirkev/

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia