Cirkev a služba

Znaky zdravého zboru (6): Členstvo

Washingtonský kazateľ Mark Dever píše: „Som presvedčený, že správne pochopený koncept členstva je kľúčovým krokom k obnove našich zborov, k evanjelizácii nášho národa, k šíreniu záujmu Krista vo svete, a tým k osláveniu Boha“. Skôr ako sa budeme venovať členstvu v zbore, musíme si znovu zopakovať, čo je vlastne cirkevný zbor.

Čo je zbor?

Takmer vždy, keď sa v Novej zmluve objaví slovo „cirkev,“ tak sa týka konkrétneho zhromaždenia kresťanov na konkrétnom mieste. Hovorí sa o ľuďoch, ktorí sa navzájom poznajú a zdieľajú svoj život. Uvedomujú si a tešia sa z toho, že sú súčasťou všeobecnej cirkvi, ktorá je rozšírená v čase a priestore.  Cirkevný zbor je miestne zhromaždenie ľudí, ktorí svedčia (slovom aj životom), že boli spasení Božou milosťou pre Božiu slávu skrze vieru v Krista. Títo ľudia sa pravidelne zhromažďujú, aby počúvali a poslúchali Božie slovo, vrátane Kristovho príkazu krstiť a sláviť Večeru Pánovu. Je to zhromaždenie, z ktorého môžeš byť vylúčený, a preto je zrejmé, že si do neho musel byť najprv prijatý. Nová zmluva učí, že každý môže toto zhromaždenie navštíviť, ale členmi (údmi) zboru sú tí, ktorí boli Svätým Duchom znovuzrodení a ktorí sa vzájomne zaviazali k spoločenstvu.

Prečo sa pripojiť k zboru?

Členstvo v zbore je kľúčovým k tomu, aby sme pochopili, k čomu nás Kristus volá. Pripojenie k zboru nás nespasí rovnako, ako nás nespasia dobré skutky. Ale spása nás nevyhnutne do zboru privedie rovnako, ako nás spása vedie k dobrým skutkom. Členstvo vo všeobecnej cirkvi sa zabezpečuje miestnym členstvom s jasnými kvalifikáciami a očakávaniami o tom, ako sa máme milovať, slúžiť si navzájom a zapájať sa spolu do Božej misie.

Žijem kresťanský život sám? Je to záležitosť iba mojich individuálnych cností či duchovnej disciplíny? Možno vieme, že kresťanský život zahŕňa aj iných. Ale kto sú tí iní? Kresťanský zbor nie je iba pre mňa a mojich priateľov; je pre všetkých veriacich.

Členstvo v zbore uvádza do praxe, čo Biblia učí o vedomých záväzkoch, ktoré majú existovať v zbore: Záväzky medzi individuálnym kresťanom, jeho predstavenými(staršovstvom) a definovaným zhromaždením kresťanov.

K zboru by si sa mal pripojiť nie nato, aby si bol spasený, ale preto, že zbor ťa môže uistiť o tom, že spasený si (pozri Jn 13:17; 14:21; 14:10,14). Pripojením sa k zboru voláme našich bratov a sestry, aby nás brali na zodpovednosť za náš kresťanský život. Nasledovať Krista totiž zahŕňa aj to, ako zaobchádzam s inými ľuďmi – najmä s tými, s ktorými som vo vzájomnom zmluvnom vzťahu v zbore. Členstvo v miestnom zbore nie je zastaraným, prekonaným a prebytočným prídavkom k členstvu v univerzálnom tele Kristovom. Naopak, je svedectvom nášho členstva v univerzálnej cirkvi.

Miestny zbor je svojou podstatou misijnou organizáciou. Vzájomnou vykázateľnosťou účinnejšie šírime evanjelium. Hoci sme stále nedokonalí, ak Boží Duch v nás pôsobí, tak on použije naše životy, aby demonštroval pravdu svojho evanjelia.
K zboru by som sa mal pripojiť aj preto, aby som odhalil falošné evanjelium a aby som budoval cirkevný zbor.
Každý člen zboru je povolaný a vystrojený rôznymi darmi a schopnosťami k tomu, aby slúžil iným a aby spoločne vytvárali spolupracujúci celok (1Kor 12).
Pripojením k zboru odbúravam individualizmus a prispievam k uskutočňovaniu kresťanstva, ktoré je vo svojej podstate spoločenstvom. Potrebujeme sa navzájom jeden druhému zaviazať nasledovať Krista spoločne. Pripojením sa ku konkrétnemu zboru dávame na vedomie staršovstvu a ostatným členom, že sa zaväzujeme k účasti, dávaniu, modlitbám a službe.

Pán Ježiš povedal, že spôsob, akým sa navzájom milujeme, nás identifikuje ako jeho nasledovníkov (Jn 13:34-35). Náš spoločný život nás vyznačuje, že sme jeho. Petrovi povedal: Ja vybudujem svoju cirkev (Mt 16:18). Ak je Ježiš oddaný svojej cirkvi, máme jej byť my menej oddaní?

Čoho sa týka členstvo v zbore?

Členstvo v cirkevnom zbore zahŕňa v podstate život pokánia a viery. Znamením toho sú 2 veci:

Sviatostí. Krst je prvým krokom kresťana. Nová zmluva predpokladá, že všetci kresťania sú pokrstení (Mk 16:16; Rim 6). Účasť na Večeri Pánovej nie je len výsadou, ale aj príkazom (Lk 22:19).

Záväzku členov. Ide o záväzok Bohu a navzájom jeden druhému k spoločnému kresťanskému životu v miestnom zbore.

Zdravý zbor je inkluzívny v tom, že zvestuje a ponúka evanjelium všetkým ľuďom bez rozdielu.  Zdravý zbor je však exkluzívny v tom, že do zboru prijíma iba obrátených. Inak stratí zásadnú odlišnosť od neveriaceho sveta. Ak soľ stratí svoju slaň, nie je dobrá na nič (Mt 5:13). „Najprv patriť, potom veriť“ je čoraz populárnejšie heslo. Samozrejme, mali by sme byť v našich zboroch priateľskejší voči neveriacim, dokonca by sme ich mali privítať do svojho života. Ale nemali by sme im hovoriť nekresťanskú teologickú lož, že patria do Božieho zhromaždenia, ak nie sú vierou zjednotení s Kristom.

Ak je zbor stavbou, tak musíme byť jej tehlami. Ak je zbor telom, tak musíme byť jeho orgánmi. Ak je zbor rodinou, tak musíme byť jej členmi. Ovce žijú v stáde a vetvy rastú na kmeni. Ak sme kresťania, tak podľa Biblie musíme byť členmi zboru. Zapojenie sa do konkrétneho zboru je vonkajším prejavom vnútornej lásky – ku Kristovi a k jeho ľuďom. Preto nestačí zbor navštevovať. Musíš do neho patriť.

Viac si o tomto môžete prečítať v knihe: Mark Dever, Zdravá cirkev. Bratislava: ReFormatio, 2018; s.63-67. http://www.porta.sk/kategoria/reformatio/zdrava-cirkev/

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia