Cirkev a služba

Znaky zdravého zboru (10): Misia

Zdravý zbor sa aktívne zapája do získavania Kristových učeníkov vo svojom bezprostrednom okolí aj globálne. Zdravé zbory sa organizujú a spravujú tak, aby ich členovia boli motivovaní, trénovaní a vystrojovaní k získavaniu učeníkov v každom kontexte, do ktorého ich Boh postaví.

Z definície zdravého zboru vyplýva, že bude zakladať ďalšie zdravé zbory. Je to preto, že cirkevný zbor je Božou misijnou stratégiou vo svete.

Niektorí kresťania považujú Starú zmluvu za veľmi nacionalistickú, dokonca sionistickú. Dozvedáme sa však v nej, že Božím zámerom pre Izrael bolo to, aby bol pre všetky národy svedectvom o Bohu. Boh teda v celom Písme volá svoj ľud, aby kvalitou svojho života priťahoval celý svet k Bohu. Život nášho spoločenstva totiž dodáva dôveryhodnosť našim slovám.

Jadrom misijnej stratégie nie sú podujatia, kurzy, programy a špeciálne aktivity, ale bežný život, ktorý žijeme na Božiu slávu.

To v žiadnom prípade neznamená, že dobrý život stačí. Zvestovanie je dôležité. Evanjelium je zvesť. Ale prvoradým kontextom, v ktorom sa táto zvesť zvestuje, je každodenný život. Náš život je evanjelizačnou udalosťou. Náš spoločný život je apologetikou evanjelia.

Učme sa zmýšľať o všetkých, aj tých najvšednejších, aktivitách nášho života, akými sú cestovanie do práce, jedlo, upratovanie, venčenie psa, nákupy, sledovanie obľúbeného programu, dovolenky a mnohé ďalšie. Potom pri každej z nich rozmýšľajme, ako by sme k tejto činnosti mohli pripojiť:

  1. komunitnú zložku – zapojiť do nej ešte niekoho z našej kresťanskej komunity
  2. misijnú zložku – zapojiť do nej nekresťana
  3. evanjeliovú zložku – hľadať pri tom príležitosti hovoriť o Ježišovi

Misia teda nie je nejaká špeciálna aktivita, ktorú ešte pridáme k nášmu už aj tak preplnenému životu. Misia je náš spôsob života. Áno, k tomu potrebujeme zmeniť spôsob nášho myslenia a trochu aj konania, ale nie je na tom nič zložité.

Stačí trojitá láska v tomto poradí dôležitosti:

  1. Milujme Ježiša – ľudí pritiahneme k Ježišovi iba svojím nadšením pre Ježiša. Láska k Ježišovi je aj najúčinnejším liekom proti našej túžbe po uznaní a proti nášmu strachu z odmietnutia.
  2. Milujme ľudí – nedívajme sa na nich ako na ciele nášho evanjelizačného úsilia, ale ako na priateľov – ľudí, ktorých máme radi. Láska však rozpozná aj ich najväčšiu potrebu, ktorou je to, aby osobne spoznali Boha skrze Krista. Pravá láska teda vždy bude chcieť predstaviť ľuďom nášho najlepšieho priateľa, Ježiša.
  3. Milujme život – Svet je javiskom Božej slávy. Vieme, že je narušený hriechom a ohrozený utrpením, ale zároveň v ňom vidíme a tešíme sa mnohým dobrým a krásnym veciam od Boha. Nadšenie vyvoláva nadšenie!

Misia nie je to, v čom väčšina z nás nejakým spôsobom podporuje niekoľkých misionárov. Takým spôsobom nebude na svete nikdy veľa zdravých zborov. Je skvelé, keď cirkevný zbor vyšle 10-20 ľudí s plateným kazateľom, aby založili zbor na novom mieste. Ale ani týmto spôsobom nebude nikdy veľa zdravých zborov. Každý cirkevný zbor má ústrednú úlohu v Božej misii. Preto je misia dôležitým znakom zdravého cirkevného zboru.

Boh nie je kráľom, ktorý vládne mnohým jednotlivcom, ale svojmu ľudu. Preto novým stvorením, na ktoré sa všetci tešíme, je cirkev:

Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako krištáľ, ktorá vyteká od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov. A nebude tam nič prekliate, ale Boží a Baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť (Zj 22:1-3).

Viac si o tomto môžete prečítať v knihe: TIMMIS S. a CHESTER T., Úplná cirkev. Bratislava: ReFormatio, 2017. http://www.porta.sk/kategoria/liderstvo-praca-a-sluzba/sluzba-v-cirkvi-a-misii/uplna-cirkev/

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia