Nezaradené

10. apríl

Istý kráľovský úradník v Kafarnaume mal chorého syna. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galiley, vybral sa k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal: Keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Kráľovský úradník mu odpovedal: Pane, poď, kým mi dieťa neumrie! Ježiš mu povedal: Choď, tvoj syn žije! Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel.

Ján 4:46-50

Kráľovský úradník príde k Ježišovi s prosbou: Pane, poď, kým mi dieťa neumrie! Ježiš mu však povie: Choď, tvoj syn žije! Na mužovo poď, Ježiš odpovie: choď! On nemusí byť telesne prítomný pri uzdravení syna. Ale hoci odmietne mužovu prosbu, aby šiel s ním, neodmietne jeho prosbu, aby uzdravil jeho syna. Neodmietne mu svoju pomoc: Choď, tvoj syn žije! Keď muž odchádzal z domu, syn už umieral. Teraz však počuje, že syn žije. Neuveriteľná zvesť! Čo urobí muž? Čítame, že uveril Ježišovým slovám. Podľa čoho vieme, že uveril slovu? Podľa toho, že poslúchol, keď mu Ježiš povedal: Choď! Lebo čítame: … a odišiel.

Muž už nepotrebuje, aby s ním Ježiš šiel. Má totiž niečo, čo mu úplne stačí. Má slovo, má sľub, ktorý znie takto: Tvoj syn žije! A to mu stačí. Preto ide domov, hoci má len slovo, len sľub. Ale je to Ježišovo slovo, Ježišov sľub. A čo Ježiš povie, to sa i stane. Čo sľúbi, to i splní.

Tu máme odpoveď na otázku, čo je pravá viera. Je to viera v Božie slovo, v Ježišovo slovo. Viera, ktorá sa v plnej dôvere chytí tohto slova ako sľubu, ktorý sa určite splní. Táto viera sa nerodí z viditeľných vecí, zo zázrakov, ale z neviditeľných vecí, zo slova. Čo nám Ježiš dáva, keď nám dáva svoje slovo? Rozkaz i sľub. Mužovi povie: Choď! a zároveň mu sľúbi: ... tvoj syn žije!

Toto dvoje vždy ide ruka v ruke, rozkaz i zasľúbenie. Napríklad: Uver v Pána Ježiša a budeš spasený (Sk 16:37)! Viera je odpoveďou na rozkaz i na sľub. Ona poslúcha, muž odišiel. Prečo? Lebo viera dôveruje sľubu: Ten človek uveril Ježišovým slovám. Sľub, ktorý Ježiš dá, dáva silu poslúchnuť i rozkaz, ktorý Ježiš dá. A tak ten, kto verí, poslúcha, a kto poslúcha, verí.

Pane, pomôž i nám veriť poslušnou vierou!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal