Nezaradené

13. december

Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok; jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden – každému podľa jeho schopností – a odcestoval… Po dlhšom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

Matúš 25: 14 – 16, 20

Dejová línia tohto podobenstva je veľmi jednoduchá. Hovorí o pánovi, ktorý pred svojím odchodom zverí svoj majetok sluhom, aby ho v jeho neprítomnosti spravovali. Pritom každému sluhovi dá podľa jeho schopností. Pán berie do úvahy rozdielnu mieru schopností svojich sluhov. Preto im udelí i rozdielny počet talentov, čiže sumy peňazí, s ktorou majú obchodovať. Talenty nepredstavujú obdarovanie, ale zodpovednosť. Rozdielny počet talentov znamená rozdielnu mieru zodpovednosti. Aká je miera našich schopností, taká je i miera našej zodpovednosti. Pán nečaká od nás viac, ale ani menej ako sme schopní.

O pánovi čítame, že odcestoval. Jeho odchod sa pre sluhov stane vážnou skúškou. Ako sa zachovajú v čase  jeho neprítomnosti? Vieme, aký rozdiel spôsobí prítomnosť či neprítomnosť už či rodičov doma, učiteľa v triede, či nadriadeného na pracovisku. Deti v neprítomnosti rodičov, žiaci v neprítomnosti učiteľa, i zamestnanci v neprítomnosti vedúceho sa neraz správajú inak ako v ich prítomnosti. Ale toto nemá platiť o nás, ktorí sme sluhami svojho Pána. On od nás očakáva, že počas jeho neprítomnosti na zemi sa budeme správať tak, ako keby bol prítomný. Že preukážeme takú mieru usilovnosti v službe, ako keby stál vedľa nás.

Čas neprítomnosti nášho Pána je teda skúšobným obdobím pre nás, jeho sluhov. V podobenstve o pannách Ježiš kladie dôraz na pripravenosť. Ale čo znamená byť pripravený na jeho druhý príchod, to nám v tom podobenstve Ježiš nepovie. Povie nám to až v tomto podobenstve o sluhoch, ktorým pán dal talenty, aby s nimi obchodovali. V tom je pripravenosť – plniť si verne zverené úlohy. Obdobie medzi prvým a druhým príchodom Ježiša Krista má byť vyplnené usilovnou a vernou službou. Keby si videl svojho Pána vedľa seba, prežil by si posledný rok, mesiac, týždeň tak, ako si ho prežil?

Pane, pomôž nám verne si plniť svoje úlohy v čase tvojej neprítomnosti na zemi!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal