Nezaradené

16. marec

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna.

Ján 3:17-18

Priam neuveriteľne museli znieť tieto Ježišove slová v ušiach Nikodéma. Židia totiž očakávali Mesiáša, ktorého príchod bude znamenať spásu pre Izrael a súd pre ostatné národy, pre pohanov. Ale tu sa Nikodém dozvie, že Židia sa hlboko mýlili v Bohu. Božím zámerom nie je odsúdiť svet, ale spasiť svet.

Židia sa preto mýlili v Bohu, lebo sa hlboko mýlili v sebe. Mysleli si, že oni si zaslúžia spásu, zatiaľ čo ostatní si zaslúžia Boží súd. V skutočnosti si Boží súd zaslúžime všetci bez výnimky, každý jeden z nás. Keď toto spoznáme, aj v našich ušiach budú Ježišove slová znieť neuveriteľne. Boh nejedná s nami tak, ako si zaslúžime. Preto neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil. Boh jedná s nami tak, ako si to nezaslúžime. Preto poslal Syna na svet, aby ho spasil.

Čo teda Boh urobil pre našu spásu? Poslal svojho Syna na svet. Prečo Ho poslal? Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna (Jn 3:16). Celý plán spásy sveta má svoj počiatok v Božom srdci, v jeho láske. Iniciatíva k našej spáse sa zrodila v srdci Toho, voči ktorému sme sa my previnili. Božia láska tak nie je nič iné ako zázrak. Preto Boh poslal svojho Syna. Preto Ho dal, čiže vydal na smrť. Keď sa mal Boh rozhodnúť, koho ušetrí, či nás pred večným zahynutím, alebo svojho Syna pred smrťou na kríži, rozhodol sa ušetriť nás a neušetriť svojho Syna. Takto Boh miluje svet.

A predsa. Je jedna vec, ktorú Boh za nás urobiť nemôže. Nemôže za nás veriť. To je naša zodpovednosť. Tým Boh vložil zodpovednosť za našu spásu do našich rúk. Je to buď alebo. Veriť znamená nebyť odsúdený. Byť ušetrený večného zahynutia, ktoré si zaslúžime. Neveriť znamená byť odsúdený. Prečo? Pretože sme hriešni, porušení, odsúdeniahodní ľudia? Nie, ale pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Pretože sme nezložili svoju dôveru v Ježiša.

Pane, pomôž nám, aby nám záležalo na našej spáse tak, ako na nej záleží Tebe!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal