Biblia a teológia

17. január

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Matúš 6:9-10

Modlitba Otčenáš úplne prevracia naše hodnoty a záujmy. Nám ide o naše meno, o naše kráľovstvo a o našu vôľu. Ale Ježiš nás učí, že Božiemu dieťaťu má ísť o Božie meno, o Božie kráľovstvo a o Božiu vôľu. Týmto nás chce Ježiš vtiahnuť do sféry Božích záujmov a plánov. Aby sme tak mali účasť na Božom diele, na niečom, čo nás nekonečne prevyšuje a presahuje, čo pretrvá až na veky. Ja malý biedny človek som prizvaný k účasti na Božom večnom projekte!

Čo je tým Božím projektom? Je to vyjadrené slovami ako v nebi, tak i na zemi. Božím plánom a zámerom je nebo na zemi. Alebo inak povedané: Boží plán pre túto zem je nebo. Teraz zem nie je nebom. Nie je svätým miestom neporušenej krásy, čistoty, spravodlivosti, lásky a dobra. Nie je rajom na zemi. Neraz je skôr peklom na zemi. Ale jedného dňa bude. Keď sa naplní prosba: …príď kráľovstvo tvoje, zem sa stane nebom. Lebo nebo zostúpi na zem, aby sa zosobášilo so zemou a tak nebo a zem budú naveky spojené. Vtedy sa naplnia slová: …ako v nebi, tak i na zemi.

Tieto slová zároveň znamenajú, že vzorom pre zem je nebo. Ako je to v nebi, tak to má byť i na zemi. Naše občianstvo je v nebesiach. Preto ako občania neba máme na zemi žiť pre hodnoty neba. Sme vyslancami neba na zemi, ktorí zastupujú záujmy svojej „krajiny“. Ktorí hodnoty Božieho kráľovstva ako láska, dobro, radosť, pokoj, pravda a čistota vnášajú do všetkých oblastí života na zemi. Sme ako Boží kolonizátori, ktorí zem považujú za kolóniu neba a šíria Božiu vládu na zemi. A to až dovtedy, kým sa nenaplnia slová: …ako v nebi, tak i na zemi.

Pane, ukáž nám, ako sa i my sami môžeme podieľať na napĺňaní slov: …ako v nebi, tak i na zemi.

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal