Nezaradené

19. marec

Ján odpovedal: Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním.

Ján 3:27-28

Ján Krstiteľ ukazuje, ako máme v službe Bohu čeliť dvom pokušeniam. Jedno je pokušenie pýchy a druhé je pokušenie závisti a žiarlivosti. Máme im čeliť poznaním, že človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Toto poznanie totiž vedie k pokore.

Moja služba prináša požehnanie a ja som v pokušení pýchy. V pokušení pripísať úspech sebe, svojej múdrosti, obdarovaniu či schopnosti. Čo vtedy? Vtedy si mám pripomenúť, že nemám nič, čo by som nebol dostal. Že všetko je len dar zhora. A keď je to zhora, prečo sa chválim, ako keby to bolo zdola, zo mňa?

Ten druhý má úspech, jeho služba prináša požehnané ovocie a ja som v pokušení závidieť mu a žiarliť na neho. Čo vtedy? Vtedy si mám pripomenúť, že človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Prečo by som mu mal závidieť niečo, čo nie je z neho? Čo nie je výsledkom jeho schopností, obdarovania či múdrosti? Čo mu je tiež len darované zhora?

Keď pochopíme, že každé požehnanie v službe Bohu je len dar, potom ani pýcha na jednej strane, ani závisť a žiarlivosť na strane druhej nemajú miesto. Vtedy sa môžeme slobodne radovať z požehnania, ktoré sprevádza službu druhého. A zároveň byť slobodní od seba, od pokušenia pripísať si niečo, čo možno pripísať jedine Bohu.

A Ján tú všeobecnú pravdu vzťahuje i na seba, keď hovorí: Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Toto je úloha, ktorú Boh pridelil Jánovi, pripraviť cestu pre Ježiša. A Ján je so svojou úlohou spokojný. Lebo našou vecou nie je vyberať si svoju rolu, či úlohu, ktorú chceme v živote hrať. Našou úlohou je verne plniť tú, ktorú nám Boh pridelil. V priebehu života sa tie úlohy môžu meniť. Ale platí, že kde je naše miesto, tam je i naša úloha. Ale my si ju nevyberáme. Prideľuje nám ju Boh.

Pane, pomôž nám nehľadať väčšie úlohy, ale verne plniť tie, ktoré si nám zveril!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal