Aktuálne témy

Prečo nemôžeš zároveň milovať Ježiša aj prižmúriť oko nad nemravnosťou

Príbeh: Podľa nového prieskumu Gallupovho inštitútu na výskum verejnej mienky stále viac Američanov považuje za „morálne prijateľné“ také správanie, ktoré Biblia odsudzuje.

Pozadie: Gallupov inštitút od začiatku tisícročia sleduje názory Američanov na morálnu prijateľnosť rôzneho správania. Celkový trend jasne ukazuje smerom k rastúcej prijateľnosti takého správania, ktoré Biblia jasne odsudzuje. (Poznámka redaktora: Tento trend je zrejmý aj na Slovensku).

Prvé číslo v každej kategórii udáva percento Američanov, ktorí považujú toto správanie za „morálne prijateľné“. Druhé je percento tých, čo také konanie považujú za „morálne nesprávne“.

 • Sex medzi neženatým mužom a nevydatou ženou – 73/26 %
 • Lesbické a gay vzťahy – 69/30 %
 • Hazardné hry – 68/30 %
 • Mať dieťa mimo manželstva – 67/32 %
 • Medicínsky výskum s použitím kmeňových buniek z ľudských embryí – 64/34 %
 • Lekárom asistovaná samovražda – 54/43 %
 • Potrat – 47/46 %
 • Zmena svojej rodovej identity – 46/51 %
 • Pornografia – 40/58 %
 • Sex medzi teenagermi – 43/52 %
 • Samovražda – 19/77 %
 • Mnohoženstvo – 20/78 %
 • Mimomanželský pomer – 10/89 %

Čo to znamená: V každej jednej otázke došlo od roku 2000 k posunu smerom k väčšej povoľnosti. Ani v jednej otázke nedošlo k významnej zmene smerom k biblickému postoju. Iba mierna väčšina (51%) tvrdí, že zmeniť svoju rodovú identitu je morálne nesprávne. Lenže aj táto štatistika je ovplyvnená staršou generáciou. 64% tých, ktorí majú 65 a viac rokov, hovorí, že je to morálne nesprávne. Podobne aj 52% tých, ktorí majú 50-64 rokov. Väčšina mladších Američanov hovorí, že je to morálne prijateľné.

Ak by sme žili v úplne nenáboženskej krajine, tak tieto výsledky by neboli prekvapujúce. Ale 65 % Američanov (84 % Slovákov) sa považuje za kresťanov. Z toho vyplýva, že medzi tými, ktorí sa považujú za nasledovníkov Krista, je veľké množstvo tých, ktorí schvaľujú nemorálne správanie.

Čo to znamená, keď kresťania tvrdia, že nemravnosť je morálne prijateľná? Znamená to, že nie sú spasení? Znamená to, že oni nie sú kresťania? Zmätok vyplýva z toho, že nevnímame deliacu líniu evanjelia. Ak by sme tvrdili, že zastávať konkrétne stanovisko o tom, čo je morálne prijateľné, je podmienkou spásy, tak by sme sa mýlili. Ale ak sa domnievame, že rovnaké stanovisko môžeme mať aj potom, ako sme sa obrátili ku Kristovi, tak je to tiež nesprávne.

Viera v evanjelium kladie požiadavky na náš život. Ak naozaj uznávame, že sme hriešnici, tak uvidíme nutnosť zmeny. David Powlison povedal, že Boh „ma prijíma takého, aký som, napriek tomu, kto som, so zámerom zmeniť ma“. Keď sa staneme nasledovníkmi Krista, náš názor na morálku sa musí zmeniť. Normou toho, čo je pre kresťana „morálne prijateľné“, sa nachádza v Biblii. Preto ak chceme upravovať svoje porozumenie toho, čo je morálne správanie, musíme sa obracať k Písmu (2Tim 3:16).

Keďže 7 z 13 skúmaných otázok patria do kategórie „sexuálnej morálky“, použijeme ju ako príklad nato, ako sa musia meniť naše názory. Z Biblie je jasné, že sexuálna nemravnosť nie je morálne prijateľná.  Apoštol Pavol ju uvádza v zozname správania, ktoré nám zabráni zdediť Božie kráľovstvo (1Kor 6:9-11).

Nasledovníkmi Krista sa môžeme stať bez toho, aby sme vedeli, čo Boh hovorí o sexuálnej morálke. Ale keď sa dozvieme biblický príkaz, aby sme „sa varovali smilstva“ (1Kor 6:18), a že sa to týka každého sexu mimo manželstva (Mt 19:4-5), tak potom ako Kristovi nasledovníci sme povinní poslúchať Božie slovo.

Ježiš hovorí: „Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev“ (Jn 3:36). Z toho vyplýva, že ak neposlúchame, tak naozaj neveríme. Ježiš hovorí, že ak neposlúchaš jeho príkazy, tak ho ani nemiluješ (Jn 14:15). Na základe Ježišových slov ho teda nemôžeme milovať a zároveň hovoriť, že je „morálne prijateľné“ dopúšťať sa sexuálnej nemravnosti. Nemôžeme milovať Ježiša a hovoriť, že dopúšťať sa cudzoložstva, dívať sa na pornografiu, byť v homosexuálnom vzťahu, či mať sex s kýmkoľvek mimo manželstva, je „morálne prijateľné“.

Ježiš nám nedáva možnosť milovať ho a zároveň s ním nesúhlasiť o sexuálnej morálke. To znamená, že si musíme vybrať: Alebo ho budeme poslúchať, alebo pripustíme, že ho naozaj nemilujeme.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Joe Carter

je redaktorom Spoločenstva evanjelia (TGC USA), autorom a spoluautorom viacerých publikácií. Slúži zároveň aj ako kazateľ.