Biblia a teológia

12. september

Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moábske polia. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia Machlón a Kiljón; boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na moábske polia a tam sa usadili. Noémin muž Elimelech však zomrel a ona zostala s dvoma synmi, ktorí sa oženili s Moábčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi desať rokov. Potom obaja, Machlón i Kiljón, zomreli a ona zostala sama bez detí a bez muža.

Rút 1:1-5

Elímelech nemôže ovplyvniť okolnosti, ktoré nastali. Tie sú mimo jeho kontroly. On môže ovplyvniť len to, ako na dané okolnosti zareaguje. Zareaguje tak, že sa rozhodne odísť za chlebom do cudziny. Z dnešného pohľadu by niekto mohol hodnotiť jeho krok pozitívne: Elímelech je zodpovedný a starostlivý otec rodiny, ktorý sa i za cenu emigrácie chce postarať o chlieb pre svoju rodinu.

Ale z pohľadu Biblie to vyzerá inak. Svojvoľne opustiť pôdu zasľúbenej zeme sa skoro rovnalo opusteniu viery. Elímelech sa tak stáva duchovným dezertérom. Navyše odíde do Moábskej krajiny, ktorá bola dávnym nepriateľom Izraela. Jej obyvatelia svojím modlárstvom a mravnou neviazanosťou už v minulosti predstavovali pre Boží ľud veľkú hrozbu mravného pokušenia. Preto bol Moáb na zozname krajín, pre ktoré platilo Božie „nie“ (Dt 23:3-6). Elímelech však svojím krokom hovorí „áno“ tomu, čomu Boh už dávno predtým povedal svoje „nie“. A to sa nevypláca. Na to sa dopláca. A doplatil i Elímelech.

Elímelech za svoje rozhodnutie draho zaplatí. Čo hľadá v moábskej zemi? Chlieb. A čo tam nájde? Smrť. Chce ujsť pred hladom a vbehne smrti rovno do náručia. Nájde chlieb, ale stratí život. A nielen on, ale neskôr i jeho dvaja synovia. Niekedy straty vysoko prevyšujú zisky. Ťažká situácia jeho ženy Noémi, ktorá zostane bez muža i bez synov, navyše v cudzine, je tak výsledkom osudového rozhodnutia jej muža spred niekoľkých rokov.

I náš život v prítomnosti je do veľkej miery výsledkom našich rozhodnutí v minulosti. A náš život v budúcnosti bude do veľkej miery výsledkom našich rozhodnutí v prítomnosti. Lebo niet rozhodnutia bez následkov. Ani sa nedajú oddeliť následky od rozhodnutia. Aké je rozhodnutie, také sú i následky. Aká je sejba, taká je i žatva. Čo zasejeme dnes, zožneme zajtra.

Pane, pomôž nám osláviť Ťa i svojimi rozhodnutiami!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal