Nezaradené

19. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Potom ho zaviedol do Jeruzalema. Tam ho postavil na chrámové cimburie a hovoril mu: Ak si Boží Syn, skoč odtiaľto. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, aby ťa chránili. Oni ťa vezmú na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Keď diabol skončil všetky svoje pokušenia, načas od neho odišiel.

Lukáš 4: 9 – 13

Dvakrát tu zaznie citát z Písma. Najprv z úst pokušiteľa, potom z úst Ježiša. Diabol cituje zasľúbenie. Ježiš cituje prikázanie. To znamená, že Božie zasľúbenia sú strážené Božími prikázaniami. Neplatia pre každú situáciu. Nemôžeme sa na ne odvolávať za akýchkoľvek okolností. Lebo Božie sľuby platia pre Božie cesty, nie pre tie naše. Nemôžeme čakať ich naplnenie na našich vlastných cestách. Len keď sa nachádzame na pôde Božej vôle, môžeme si ich privlastniť a počítať s nimi.

Ak si Boží Syn, skoč odtiaľto. Kto vyzýva Ježiša k tomuto skoku? Boh? Nie, diabol. A o to tu ide. Kto je to, kto nás vedie k tomu, aby sme „skočili“ dolu. Keď Ježiš kráčal v búrke po mori, Peter Mu hovorí: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode (Mt 14:28). Čaká na Ježišov rozkaz. Ak Ježiš prikáže ísť cez vlny, pôjde. Ak neprikáže, nepôjde. Ak mi prikáže zoskočiť z chrámu, skočím. Ak mi neprikáže, neskočím.

Niekto však môže postaviť proti sebe slovo satana a slovo Ježiša. Oddeliť dôveru v Boha od poslušnosti Bohu. Lebo pre nás je ľahšie veriť v Božiu moc ako poslúchať Božie prikázania. A tak sa nechá zviesť svojou dôverou v Boha a je rozhodnutý aj skočiť. Svojvoľne sa vystaviť riziku aj bez Božieho rozkazu a pritom sa odvolávať na sľub Božej ochrany. Veď je napísané… Ale Boží sľub sa viaže len na cestu poslušnosti. Boh nie je „dodávateľom“ pomoci pre naše cesty. Lebo veriť neznamená, že Boh sa k našim plánom pripojí svojou mocou.

Niekto iný siahne po slove Ježiša, lebo vie, že nie každá dôvera v Boží sľub je opravdivá. Preto svojvoľne nevystaví svoju dôveru skúške. Nepodľahne pokušeniu experimentovať s Božou mocou v mene svojej dôvery v Boží sľub. Keď ho Boh bude volať k skoku viery, vtedy „skočí“ v dôvere v Boží sľub. Veď pre všetky cesty, ktoré sú cestami poslušnosti a ktoré konáme na Boží rozkaz, existujú Božie zasľúbenia. Ako dobre, že je to tak!

Pane, pomôž nám neoddeľovať dôveru v Teba od poslušnosti Tebe!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal