Nezaradené

28. jún

Amen, amen, hovorím vám: Ak niekto zachováva moje slovo, nebude sa dívať na smrť naveky. Židia mu povedali: Teraz sme spoznali, že si posadnutý démonom. Abrahám zomrel, aj proroci, a ty hovoríš: Ak niekto zachováva moje slovo, neokúsi smrť naveky. Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kým sa robíš? Ježiš odpovedal: …Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; aj videl a zaradoval sa. Židia mu povedali: Ešte nemáš päťdesiat rokov a videl si Abraháma? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, Ja som. Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však skryl a vyšiel z chrámu.

Ján 8:51-59

Amen, amen, hovorím vám… Dvakrát v tomto rozhovore so Židmi Ježiš použije túto formulu. Používa ju vždy vtedy, keď chce niečo veľmi zdôrazniť. Čo je to, čo chce zdôrazniť v tomto prípade? Jedno sa týka nás a druhé sa týka Jeho. Jedno je priam neslýchané zasľúbenie. Druhé je ešte neslýchanejšie tvrdenie o sebe. Reakcia jeho poslucháčov na jedno i druhé len potvrdí, že obidve Ježišove prehlásenia sú naozaj neslýchané. Veď ako znie jeho zasľúbenie? Ak niekto zachováva moje slovo, neokúsi smrť naveky.

Židia opäť nechápu. Myslia si, že Ježiš tu hovorí o telesnej smrti. Že ten, kto Ho bude poslúchať, nikdy nezomrie telesnou smrťou. Preto obvinia Ježiša z posadnutosti. Veď len posadnutý človek môže tvrdiť niečo také.

Ale čo je smrť? Biologický zánik tela? Jeho rozpad na prach? Smrť má podľa Biblie nielen telesný, ale i duchovný rozmer. Lebo človek bol stvorený nielen ako telesná, ale i ako duchovná bytosť. Bol stvorený pre vzťah s Bohom. Hriech však spôsobil duchovnú smrť človeka, jeho oddelenosť od Boha. Hoci telesne žijeme, duchovne sme mŕtvi. A čo je ešte horšie, táto duchovná smrť, oddelenie od Boha bude mať svoje pokračovanie i vo večnosti, i po našej telesnej smrti. Bude mať hroznú podobu večného odsúdenia a zatratenia.

Ježiš však hovorí, že pre niektorých telesná smrť nebude bránou k večnému zahynutiu, ale k večnému životu. K večnému spoločenstvu s večným Bohom. O kom to bude platiť? Ak niekto zachováva moje slovo… Podmienkou je poslušnosť Ježišovi. Ale zasľúbenie je slávne: …neokúsi smrť naveky.

Pane, ďakujeme za tvoje zasľúbenie, ktoré nás zbavuje strachu zo smrti.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.