Nezaradené

29. jún

Amen, amen, hovorím vám: Ak niekto zachováva moje slovo, nebude sa dívať na smrť naveky. Židia mu povedali: Teraz sme spoznali, že si posadnutý démonom. Abrahám zomrel, aj proroci, a ty hovoríš: Ak niekto zachováva moje slovo, neokúsi smrť naveky. Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kým sa robíš? Ježiš odpovedal: …Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; aj videl a zaradoval sa. Židia mu povedali: Ešte nemáš päťdesiat rokov a videl si Abraháma? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, Ja som. Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však skryl a vyšiel z chrámu.

Ján 8:51-59

V tomto rozhovore Ježiša so Židmi zaznie jedno slávne zasľúbenie, ktoré sa týka nás. A zaznie jedno veľké prehlásenie, ktoré sa týka Ježiša. Oboje Ježiš uvedie slávnostnou formulou: Amen, amen, hovorím vám. Ako však tieto dve veci spolu súvisia? Len ak platí to, čo Ježiš prehlási o sebe, môže platiť i to, čo prehlási o nás. Len ak je Ježiš naozaj ten, za koho sa prehlási, môže platiť i to, čo prehlási o nás. Kto je teda Ježiš? To sa pýtajú i jeho poslucháči: Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kým sa robíš?

Skôr, ako Ježiš odpovie na túto otázku, povie niečo, čo jeho poslucháčov ešte viac podráždi: Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; aj videl a zaradoval sa. Ktorý deň má Ježiš na mysli? Deň svojho narodenia, svojho príchodu na svet? Alebo deň svojej smrti, keď sa na vrchu Golgota stal tým baránkom, o ktorom Abrahám cestou na vrch Mórija zaprorokoval? (Gn 22:8)

Nevieme. Vieme však, že čo Abrahám videl o Ježišovi, nad tým zaplesalo jeho srdce. Aký to kontrast k jeho potomkom, ktorí sa s takou hrdosťou hlásia k nemu ako ku svojmu otcovi! Ktorí berú do ruky kamene vo chvíli, keď Ježiš o sebe prehlási: Amen, amen, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, Ja som. Slová, ktorými sa Boh predstavil Mojžišovi, Ježiš vztiahne na seba. Tým sa prehlási za Boha, za Toho, ktorý je od večnosti do večnosti stále prítomný Boh. Len vďaka tomu platí jeho zasľúbenie: Ak niekto zachováva moje slovo, neokúsi smrť naveky. Len večný Boh môže udeliť večný život. A to je to, čo Ježiš robí.

Pane, ďakujeme, že svoju vieru v tvoje sľuby môžeme oprieť o to, kto si Ty.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.