Biblia a teológia

9. marec

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galileu. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol desať malomocných mužov. Už ďaleko zastali a hlasno kričali: Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami! Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom! A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa so silným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Vtedy Ježiš povedal: Neboli vari očistení desiati? Kde sú ostatní deviati? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a oslavoval Boha? A jemu povedal: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.

Lukáš 17:11-19

Do života desiatich malomocných mužov vstúpi Ježiš so svojím uzdravením. Stretnutie s Ježišom ich tak privádza na križovatku. Na nej sa ich cesty rozídu. Keď ich Ježiš posiela ku kňazovi, ešte bežia všetci spoločne. Majú jednu spoločnú vieru, vieru v uzdravenie. Ježiš im nedáva žiadnu viditeľnú záruku. Majú len jeho slovo. Ale oni veria, že keď prídu ku kňazovi, budú uzdravení. A tak sa i stane. Ešte na ceste sú uzdravení.

Čo teraz? Práve ich uzdravenie, pomoc, ktorú prijali, ich opäť rozdelí na dve nerovnomerné skupiny. Viera väčšiny, tých deviatich je zameraná len na hľadanie osobnej pomoci. Keď ju nájdu, viac nepotrebujú. Ale kto hľadá pomoc len pre seba – a môže ju hľadať i u Boha – stále hľadá len svoje vlastné veci. Boh sa mu vtedy nestáva cieľom, ale len prostriedkom k dosiahnutiu pomoci. Aký je medzi tým rozdiel? Veľmi veľký. Cieľ je to, čomu my slúžime. Prostriedok je to, čo slúži nám. Boh je tu potom pre nás a nie my pre Neho. Potom On slúži nám a nie my Jemu. Deviati muži dosiahli, čo chceli. Našli pomoc, ktorú hľadali. Viac nečakali, viac ani nedostali. Preto sa vrátili domov.

Samaritán prežije rovnakú skúsenosť uzdravenia ako oni. Ale jemu ide ešte o niečo viac než len o uzdravenie. Jemu ide o samotného Ježiša. Preto sa k Nemu vracia, preto končí pri jeho nohách. Preto vyspieva Bohu svoje vďačné sólo oslavy. K Ježišovi ho pôvodne priviedla potreba pomoci. Teraz ho k Nemu privádza túžba vydať Mu svoj očistený život. Pri Ježišových nohách sa z neho stáva človek, ktorému Ježiš udelí svoju spásu, keď mu hovorí: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila. Desať uzdravených, ale len jeden spasený.

Pane, odpusť nám, keď Ťa považujeme len za prostriedok k dosiahnutiu pomoci!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal