Biblia a teológia

Ako môžem rásť vo svojom chápaní biblickej teológie?

Poznámka redaktora: O dôležitosti a význame biblickej teológie si môžete prečítať v článku Prečo je biblická teológia nevyhnutná pre učeníctvo a rast kresťana?.

  1. Študuj Písmo tematicky. Aj keď by si mal študovať celé Písmo do hĺbky aj do šírky, môže byť obzvlášť užitočné čítať Písmo s cieľom hľadať témy, ktoré sa vyskytujú v celej Biblii. Keď študuješ, ako sa v celom Písme rozvíjajú témy ako stvorenie a nové stvorenie, sobotný odpočinok, kráľovstvo, zmluva a Božie prebývanie s jeho ľudom, získaš panoramatický pohľad na Božiu slávu a zázrak spásy.
  2. Osvoj si postoj Novej zmluvy k Starej zmluve. Pri štúdiu Novej zmluvy venuj osobitnú pozornosť tomu, ako napĺňa, objasňuje, zosilňuje a niekedy nahradzuje niečo v Starej Zmluve. Keď to budeš robiť, začneš rozumieť jednote Písma, jednote Božích spásnych zámerov v celej histórii a mnohostrannému bohatstvu spásneho diela Krista.
  3. Študuj Starú zmluvu berúc do úvahy Ježiša a Novú zmluvu. Pri čítaní Starej zmluvy si klaď otázky typu: „Kam zapadá tento úryvok na časovú os vykupiteľskej histórie? Ako táto pasáž ukazuje na Ježiša? Ako tvorí táto pasáž základ pre to, čomu veria kresťania? Aké novozmluvné texty vrhajú svetlo na tieto otázky? “
  4. Študuj prorocké knihy Starej zmluvy. Starozmluvné knihy proroctiev obsahujú niektoré z najbohatších biblických učení o živote, službe a zvrchovanosti Ježiša Krista. Prehlbujú tiež naše poznanie Boha a poukazujú na dovŕšenie Božieho diela spásy.
  5. Prečítaj si dobrú knihu o biblickej teológii. Začni napríklad Goldsworthyho trilógiou od Graeme Goldsworhthyho alebo Božím veľkým obrazom od Vaughana Robertsa.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.