Cirkev a služba

Skúmanie biblického textu

Jednoduchá a zrozumiteľná definícia výkladovej kázne by mohla znieť takto:

Výkladová kázeň je hovorený prejav, ktorý vysvetľuje a aplikuje hlavnú myšlienku kázaného textu Biblie pre poslucháčov.

Viac a podrobnejšie sa o kázaní dozviete v týchto výborných knihách:

KELLER, Timothy: Kázeň; Ako komunikovať vieru v dobe skepticizmu. Bratislava: EVS, 2017, 255 s. ISBN 978-80-88863-79-3.
ROBINSON, Haddon W. Biblická kázání; Jak postupovat při výkladu Božího slova a jak ho přednést posluchačům. Třinec: Biblos, 1993, 213 s.

Jedným z dobrých praktických postupov od textu Biblie k textu našej kázne je nasledovných 7 krokov:

V nasledujúcich týždňoch si vysvetlíme jednotlivé kroky trochu bližšie.
Dnes začneme s prvým krokom:

Skúmaj text

Pri skúmaní textu:

1. Všímaj si podrobnosti textu

Pozoruj, aké informácie vložil Boh do tohto odseku. Všetky podrobnosti v odseku sú dôležité. Niektoré tvoje pozorovania sa neskôr ukážu ako neopodstatnené. Tie však vylúčiš potom. Čo si máš v texte všímať?

a/ slová

Poznač si kľúčové slová v texte. Sú to tie slová, ktoré určujú obsah tohto textu. Kľúčové slová, ktorým by si mal venovať pozornosť, sú najmä dlhé slová, nezvyčajné slová a opakované slová.

b/ vzťahy medzi slovami

  • všímaj si gramatické vzťahy: Aký je slovosled? V akom čase (minulý, prítomný, budúci) sú slová? Aké je číslo podstatných a prídavných mien (jednotné, množné)? Aký je ich rod (mužský, ženský, stredný)? Aký je rod, vid, spôsob a osoba slovies? A podobne s ostatnými slovnými druhmi.
  • všímaj si logické vzťahy: Ako sú poskladané myšlienky? Ako buduje autor argument pre to, čo chce povedať?
  • všímaj si časové alebo zemepisné vzťahy: Akého obdobia alebo územia sa týka tento text?
  • všímaj si vzťahy kontextu: V akých súvislostiach sa tento odsek objavuje? Aké je miesto tohto odseku v tejto biblickej knihe? Aké je miesto tejto biblickej knihy v Biblii ako celku?
  • všímaj si žáner. K akému literárnemu druhu (vyučovanie, rozprávanie, história, poézia, podobenstvo, zázrak, proroctvo, zjavenie) patrí tento odsek?

2. Hľadaj význam podrobností v odseku

Obyčajne sa to deje naraz s predchádzajúcim.

  • pýtaj sa otázky o tom, čo si si všimol. Pýtaj sa na slová, ktoré si si všimol: Čo to slovo znamenalo vtedy? Aký je rozdiel medzi tým, čo pod ním rozumieme teraz? Ako tieto slová používa autor toho odseku? Ako tie isté slová používajú iní biblickí autori? Pýtaj sa na vzťahy v odseku. Pýtaj sa na gramatiku a ostatné vzťahy, ktoré sme uviedli v predchádzajúcom bode b/.
  • odpovedaj na otázky, ktoré si položil. Pri odpovediach na svoje otázky dávaj pozor, aby si text nemanipuloval. Usilujeme sa o jednoduchú, prirodzenú interpretáciu Písma. Teraz (nie skôr!) môžeš použiť akékoľvek zdroje a pomôcky na skúmanie Biblie. Ak neovládaš biblické jazyky, zaobstaraj si dobrú študijnú Bibliu, biblický slovník, konkordanciu a komentár.
  • analyzuj odpovede: Zodpovedá tvoja interpretácia tomu, čo chcel autor týmito slovami vyjadriť? Existuje významová jednota vo výrazoch a tvrdeniach tohto odseku? Je tvoja interpretácia tohto textu v súlade so zvyškom kapitoly, knihy a celej Biblie? Dokážeš vysvetliť zjavné ťažkosti? Nie je tvoja interpretácia príliš komplikovaná či tajomná? Dával si si pozor, aby si nevkladal svoje (alebo niekoho iného) predpoklady a predsudky do textu?
  • aplikuj odpovede. Aká je súčasná aktuálnosť tohto textu? Aké aplikácie by si mal vyvodiť z tohto textu? Je moja aplikácia naozaj založená na tomto texte? Čo presvedčí mojich poslucháčov, že moja aplikácia je z tohto textu? Zapíš si tieto aplikácie!

Poznámka: V tomto ti pomôže cvičenie tabuľky Predbežná analýza textu a Výskumné otázky (resp. Výskumné otázky – príklad).

Oveľa viacej praktických pokynov aj s príkladmi nájdeš v knižke:
BEYNON, Nigel, SACH, Andrew. Poďme hlbšie; Ako odhaliť poklady skryté v Biblii. Bratislava: Porta libri, 2012, 178 s. ISBN 978-80-89067-72-5.

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia